Hoppa till innehåll
Media

Betesgång i skogar kan fortsätta

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2023 15.59 | Publicerad på svenska 5.6.2023 kl. 16.40
Pressmeddelande

Restaurering av vårdbiotoper och betesgång för djur i dessa biotoper kan fortsätta. Enligt jord- och skogsbruksministeriets tolkning hindrar EU:s förordning om avskogning i regel inte att nya miljövårdsavtal för skogsbeten och öppna naturbeten ingås.

Jord- och skogsbruksministeriet anser att man på skogsbeten och öppna naturbeten kan avlägsna enskilda träd, röja buskage eller utföra skötselåtgärder. Endast när det gäller restaurering av ett skogsbete och röjning till trädfri betesmark kan det anses vara fråga om avskogning. 

”Skötseln av gamla skogsbetesmarker och vårdbiotoper kan fortsätta som förut, även i skärgården och på statlig mark” säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio

I fråga om skogar som efter den 31 december 2020 genom iståndsättningsröjning gjorts till naturängar finns det dock en risk att det kan anses vara fråga om avskogning.   

I enlighet med förordningen baserar ministeriet sin tolkning på FAO:s definition av skog. Enligt denna definition är det inte fråga om avskogning om ett skogsområde fortfarande definieras som skog efter utförda åtgärder. En central princip i EU-förordningen om avskogning är att aktörer i sin verksamhet ska tillämpa det så kallade systemet för tillbörlig aktsamhet. Enligt förordningen ska produktionskedjor granskas för att bedöma om den verksamhet som bedrivs (till exempel uppfödning av nötkreatur) bidrar till avskogning. Aktörerna ska minimera risken för avskogning. 

Målet för förordningen om avskogning är att minimera EU:s bidrag till avskogning och skogsförstörelse på global nivå. Jord- och skogsbruksministeriet betonar vikten av detta mål för att begränsa klimatförändringarna och trygga den biologiska mångfalden.

Jord- och skogsbruksministeriet är av samma åsikt som producenterna om att förordningen om avskogning inte kan tillämpas retroaktivt. 

”För att förhindra att oskäliga situationer uppstår utreder vi juridiken kring retroaktiviteten grundligt”, säger Husu-Kallio. 

På grund av den oklara situationen rekommenderade jord- och skogsbruksministeriet i april (pressmeddelande 13.4.2023) att nöt- och mjölkboskapsgårdars nyinvesteringar skjuts upp. Den här rekommendationen är fortfarande i kraft. Utredningen av vilka konsekvenser EU:s förordning om avskogning har för nöt- och mjölkboskapsgårdars byggprojekt fortsätter.  

Den slutliga tolkningen klargörs av kommissionen i de anvisningar till förordningen som utarbetas efter att förordningen har antagits. För närvarande bereder kommissionen också svar på praktiska frågor i anslutning till riktlinjerna. 

Jord- och skogsbruksministeriet informerar genast när mer information fås om tolkningen av förordningen om avskogning.  

Mer information:  
Jord- och skogsbruksministeriet 
Jaana Husu-Kallio, kanslichef  
tfn 040 029 1910

Minna-Mari Kaila, avdelningschef
tfn 0295 162 013

Viktor Harvio, specialsakkunnig (förordningen om avskogning)
tfn 0295 162 040 

Rättad bulletin 2.6. 16:53: Den slutliga tolkningen klargörs av kommissionen i de anvisningar till förordningen som utarbetas efter att förordningen har antagits. (borttagen: under hösten 2023).