Hoppa till innehåll
Media

En ny ansökan om finansiering för projekt som främjar skogsnaturens biologiska mångfald och skogsbrukets klimatresiliens öppnas i november

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2021 11.06 | Publicerad på svenska 8.11.2021 kl. 8.52
Pressmeddelande
Aurinko mäntyjen välissä

Den 9 november 2021 kommer jord- och skogsbruksministeriet att öppna en ny finansieringsomgång i samband med programmet för hållbar tillväxt i Finland och markanvändningssektorns klimatåtgärdsprogram Fånga kolet. För utvecklings- och utbildningsprojekt som förbättrar skogsbrukets klimatresiliens och skogsnaturens biologiska mångfald har reserverats sammanlagt cirka 7 miljoner euro.

I programmet för hållbar tillväxt ingår ett anslag på sammanlagt 10 miljoner euro som ska avsättas för skogsbrukets klimatresiliensåtgärder 2022–2025. Med anslaget finansieras utvecklings- och utbildningsprojekt som förbättrar naturens biologiska mångfald och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen.

Den första ansökningsomgången som öppnas i november pågår till den 15 december 2021. Projekten kan inledas tidigast i mars 2022 och de ska vara slutförda före utgången av 2024. Det önskas att finansiering söks särskilt för omfattande projekthelheter.

Finansiering beviljas projekt som

  • utvecklar sådana metoder för skogsvård och skogsbehandling som tryggar klimatresiliens och naturens biologiska mångfald med beaktande av behoven att utveckla hyggesfritt skogsbruk

  • förbättrar den värdeutveckling som bidrar till skogsbrukets klimatresiliens och naturens biologiska mångfald, effektiviserar de sammanhängande skogsåtgärderna och skapar nya både nationellt och globalt användbara innovationer 

  • genom utbildning hjälper att införa skogsbruksrutiner som förbättrar klimatresiliensen och naturens biologiska mångfald

Skogsbruket siktar till att övergå till ett så kallat precisionsskogsbruk, vilket innebär bättre inriktade variationsrika avverknings- och odlingsmetoder som bättre än i dag beaktar marken, naturvärdena och vattenskyddet.

"Detta är en utmärkt chans för vår skogssektor att driva vidare hållbar tillväxt och ytterligare stärka skogarnas klimatresiliens och skogsnaturens biologiska mångfald i ekonomiskogar", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Att bevilja finansiering grundar sig på statsrådets förordning om klimatsäkra åtgärder inom markanvändningssektorn som bidrar till Finlands klimatneutralitetsmål 2035. Finansieringsansökan är en del av klimatåtgärdsprogrammet Fånga kolet som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet.

De projekt som genomför programmet för hållbar tillväxt i Finland ska följa principen ”orsaka inte betydande skada”. Projekten får alltså inte inbegripa åtgärder som medför betydande skada för de miljömål som anges i EU:s taxonomiförordning. Närmare information om målen och kriterierna för ansökan finns i efterlysningen.

Målet med klimatåtgärdsprogrammet som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet är att förbättra kompetensen och kunskapsunderlaget inom markanvändningssektorns klimatarbete samt att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra instanser som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. 

Läs mera:

Ytterligare information:

Niina Riissanen, forstråd, enhetschef,
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten
tfn 0295 16 2339
niina.riissanen@gov.fi

Joel Järvinen, specialsakkunnig,
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten
tfn 0295 16 2287
 joel.jarvinen@gov.fi

Jari Leppä Natur och klimat Skogar