Hoppa till innehåll
Media

Barents skogsforum i Rovaniemi avslutar Finlands ordförandeskap i Barentsarbetsgruppen för skogssektorn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2023 14.00
Nyhet

En av frågorna på agendan för Barents skogsforum den 4–5 oktober 2023 var ett övergripande hållbart skogsbruk  i Finlands, Sveriges och Norges norra delar. Forumet avslutade Finlands tvååriga ordförandeskap.

Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral

Barentsarbetsgruppen för skogssektorn (Barents Forest Sector Working Group WGBFS), som lyder under Barents euroarktiska råd (BEAC), har arbetat aktivt under Finlands ordförandeskap 2021–2023. Arbetsgruppens handlingsprogram publicerades i december 2021 och ett av målen för programmet har varit att aktivera aktörer inom skogsbranschen i de områden som omfattas av Barentssamarbetet. I Finland omfattar detta Norra Karelen, Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland. 

Verksamhetsperiodens ledande teman har varit ett klimatsmart skogsbruk, skogsbrukets betydelse för den regionala ekonomin samt skogarnas rekreations- och naturvärden. Utifrån dessa temaområden skapade man vid skogsforumet en helhetsbild av ett övergripande hållbart skogsbruk. I forumet deltog regionala och nationella aktörer inom skogsbranschen från Finland, Sverige och Norge. Vid forumet diskuterades också samarbetet med andra Barentsarbetsgrupper, såsom miljöarbetsgruppen (WGE) och Barentsregionens ungdomsråd (BRYC). 

Forumet var synnerligen aktuellt, eftersom världens största fabrik som producerar cellulosa av barrvirke inledde sin verksamhet i Kemi i slutet av september 2023, och EU just nu diskuterar olika initiativ för att öka skyddet av skogar. Enskilda element som är viktiga att beakta vid skapandet av en överblick av hållbarheten är tillgången på energived med tanke på försörjningsberedskapen samt upphörandet av virkesimporten från Ryssland. Vid diskussionsforumet för unga (Youth hackathon) lyfte man fram hur yngre generationer ser på skogarna.

Forumet avslutades med besök på olika skogsobjekt i närheten av Rovaniemi. Under besöken bekantade deltagarna sig med praktiska åtgärder som hjälper till att samordna skogsbrukets olika former av markanvändning med beaktande av ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Bland annat fick de veta mera om naturvården i ekonomiskogar och samordningen av skogsbruket med turismen och renhushållningen. 

Forumet avslutar Finlands tvååriga ordförandeskap i Barents euroarktiska råd avslutas nu i oktober. Forumet fick finansiering från utrikesministeriets anslag för samarbetet inom Östersjöregionen, Barentsregionen och den arktiska regionen.

Mer information:

  • Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2449, sanna.paanukoski@gov.fi
  • Pasi Poikonen, gruppchef, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 5188, pasi.poikonen@luke.fi
  • Jyrki Haataja, ledande sakkunnig i regional utveckling, Finlands skogscentral, tfn 050 431 4971, jyrki.haataja@metsakeskus.fi