FI SV EN

Genetiskt modifierade och nya livsmedel

Nya livsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EG) Nr 258/97 definierar nya livsmedel som livsmedel som inte i någon större utsträckning har använts för konsumtion inom gemenskapen före den 15 maj 1997.

Besluten om marknadsföring av nya livsmedel fattas gemensamt för hela EU. I Finland har Livsmedelssäkerhetsverket Evira utsetts till kontaktmyndighet i tillståndsärenden som gäller nya livsmedel. Till nationellt sakkunnigorgan har utsetts nämnden för nya livsmedel som verkar i anslutning till ministeriet.

I förordningen om nya livsmedel uteslöts genetiskt modifierade livsmedel år 2003, när förordninge n om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EY) Nr 1829/2003 trädde i kraft. Genmodifierade livsmedel betraktas alltså inte längre som nya livsmedel.

År 2013 lämnade kommissionen ett förslag till ny förordning om nya livsmedel KOM(2013) 894. Enligt förslaget skulle år 1997 kvarstå som gräns för nyhet. Den mest betydande reformen i förslaget är att förhandsbedömningen av säkerheten centraliseras till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Tillstånden för nya livsmedel, som i dag är aktörsspecifika, ska bli allmänna. Enligt förslaget ska livsmedel, som kommer från andra områden än EU och har en trygg användarhistoria, genomgå ett enklare förfarande än normalt. Reformen beaktar också nya produktions- och tillverkningsmetoder som vinner spridning, till exempel nanoteknik. Förslaget är under behandling, men förväntas bli färdigt i början av år 2015.

Ytterligare information om nya livsmedel finns på Eviras webbplats. På sidan finns också information om inlämnade ansökningar samt om tillstånd som beviljats nya livsmedel. Tillstånden för nya livsmedel finns också på Europeiska kommissionens webbplats.
 

Genetiskt modifierade livsmedel

Genetiskt modifierade livsmedel och foder  regleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) N:o 1829/2003. Livsmedel som innehåller, består eller är framställda av genmodifierade organismer (GMO) betraktas som genmodifierade livsmedel.

. Genmodifierade livsmedel ska förses med förpackningspåskrifter. Konsumenten hittar märkningen i förteckningen över livsmedlens ingredienser. Om förekomsten av genmodifierade substanser är oavsiktligt eller tekniskt omöjliga att undvika och upptar dessutom under 0,9 procent av livsmedlets ingredienser, förutsätts inte några märkningar.

Besluten om marknadsföring av genmodifierade livsmedel och foder tas gemensamt för hela EU. I Finland har Livsmedelssäkerhetsverket Evira utsetts till kontaktmyndighet i tillståndsärenden som gäller genmodifierade livsmedel och foder.  Till nationellt sakkunnigorgan har utsetts nämnden för nya livsmedel som verkar i anslutning till ministeriet.

Ytterligare information om genteknik finns påEviras webbplats.  GMO-registret över genmodifierade livsmedel och foder finns på Europeiska kommissionens webbplats.  På Förenta Nationernas jordbruksorganisations webbplats FAO GMO Foods Platform finns information om genetiskt modifierade livsmedelväxter.  Ytterligare information om genteknik finns också på EFSA:s webbplats.

Nämnden för nya livsmedel (via länken)

Nämnden för nya livsmedel verkar i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Nämnden är ett sakkunnigorgan som tillsätts genom jord- och skogsbruksministeriets förordning 149/2012.   Medlemmarna i nämnden är sakkunniga inom kostvetskap, medicin, toxikologi och allergologi, livsmedelsvetenskap, mikrobiologi och bioteknik. Nämnden kan också vid behöv höra utomstående sakkunniga. Nämnden är tillsatt för femårsperioden 26.5.2012–25.5.2017.

Nämnden har som uppgift att gå igenom de ansökningar om utsläppande av nya livsmedel på marknaden som lämnats in i Finland och upprätta en första utvärderingsrapport som hanteras på gemenskapsnivå i EU. Nämnden förbereder utlåtanden om de övriga EU-medlemsstaternas utvärderingar för ministeriets bruk samt bistår myndigheter också i andra frågor som gäller nya livsmedel eller livsmedelssäkerhet. Nämnden är tillsatt genom statsrådets förordning 910/2004 (ändring 135/2008) för att ge utlåtanden om säkerheten av genetiskt modifierade livsmedel.

För upprättande av en första utvärderingsrapport tas ut en en avgift enligt förordningen om ministeriets avgiftsbelagda prestationer 1405/2007.

Sammansättningen i nämnden för nya livsmedel (länk)

Möten 1997– (listade på webbplatsen, länk)

Mer information

Leena Mannonen, kaupallinen neuvos 
MMM, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162177   förnamn.efternamn@mmm.fi