Hoppa till innehåll
Media

EU-domstolen: Finland får förbjuda distansförsäljning av alkohol

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2015 12.20
Pressmeddelande 180/2015 SHM och Tullen informerar

Enligt EU-domstolen står bestämmelsen om distansförsäljning av alkoholdrycker i 8 § i alkohollagen inte i strid med EU-rätten. Det betyder att distansförsäljningen av alkohol till Finland helt kan förbjudas. Domstolen gav sitt förhandsavgörande (C-198/14 Visnapuu) den 12 november på begäran av Helsingfors hovrätt.

Med distansförsäljning avses en situation där en privatperson beställer alkoholdrycker från ett annat EU-medlemsland t.ex. via en nätbutik så att försäljaren ordnar transporten av dryckerna till Finland. Enligt Tullens observationer har distansförsäljningen av alkoholdrycker från EU-länder till Finland ökat under den senaste tiden. I de flesta fallen av distansförsäljning har alkoholskatter inte betalats enligt lagstiftningen om punktskatter.

Domstolen framhäver att det finländska systemet för detaljhandel inte får vara diskriminerande och att det genuint ska grunda sig på skydd av folkhälsa. Domstolen lämnar ärendet till den nationella domstolen för närmare utredning.

Domstolen lyfter fram också rätten till direktförsäljning av finländska gårdsviner. Enligt domstolen ska direktförsäljningen av gårdsviner vara begränsad, traditionell och hantverksmässig till sin natur. Domstolen framhäver att detta undantag inte kan användas för att diskriminera alkoholdrycker som kommer från andra EU-länder eller för att skydda den inhemska produktionen. EU-domstolen låter Finland avgöra om dessa villkor för direktförsäljning av gårdsviner kommer att uppfyllas i Finland.

Tullen utreder konsekvenserna av EU-domstolens förhandsavgörande för Tullens verksamhet och informerar om eventuella åtgärder den 19 november 2015. Därefter uppdaterar Tullen sina anvisningar till behövliga delar. Tullen har rätt att omhänderta eller ta i beslag och efter en viss tid  förstöra sådana alkoholförsändelser som beställts via internet och för vilka föreskrivna skatter inte har betalats på behörigt sätt i Finland. Tullen kan handla på motsvarande sätt i de fall där alkoholdryckerna har importerats i strid med alkohollagen.

Social- och hälsovårdsministeriet har i höst inlett en totalreform av alkohollagen. EU-domstolens förhandsavgörande beaktas vid beredningen av reformen. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till alkohollag ska lämnas vårvintern 2016 och lagstiftningen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Bakgrund till förhandsavgörandet

Hovrätten ville med sin begäran om förhandsavgörande få klarhet i om det finländska systemet för skatt på dryckesförpackningar och alkohollagens krav beträffande detaljhandelstillstånd i samband med kommersiell import av alkoholdrycker är förenliga med unionsrätten. Bakgrunden till detta är en rättegång mot ett estniskt företag. Finländare har på företagets webbsidor kunnat beställa alkoholdrycker som företagaren antingen har skickat till kunderna eller packat i sin bil och transporterat direkt till kunderna i Finland utan att betala skatt.

Ytterligare information

Kari Paaso, direktör, SHM, tfn 02951 63340, fornamn.efternamn@stm.fi
Mikko Grönberg, bevakningsdirektör, Tullen, tfn 040 332 2679, fornamn.efternamn@tulli.fi

EU-domstolens förhandsavgöranden (målets nummer är C-198/14)
Alkoholpolitik