Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ger vattentjänstverken anvisningar om beredskap inför en epidemi orsakad av coronaviruset

jord- och skogsbruksministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2020 17.07 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 17.53
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet ger följande rekommendationer för tryggandet av vattentjänsterna vid en eventuell coronavirusepidemi till vattentjänstverken och de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna samt närings-, trafik- och miljöcentraler som övervakar verken.

Enligt nuvarande uppgifter anses det inte sannolikt att det nya coronaviruset sprids via hushållsvatten. Viruset bedöms inte heller medföra någon särskild risk för personer som arbetar vid avloppsreningsverk. 

Beredskapen grundar sig på gällande lagstiftning

Anvisningarna medför inga nya skyldigheter för vattentjänstverken, eftersom beredskapen baserar sig på gällande lagstiftning: lagen om vattentjänster och hälsoskyddslagen.

Lagen om vattentjänster förpliktar vattentjänstverket att svara för att vattentjänsterna för de till verkets ledningsnät anslutna fastigheterna är tillgängliga i störningssituationer. Vattentjänstverket ska utarbeta och uppdatera en plan för beredskap för störningssituationer och vidta de åtgärder som behövs enligt planen.

Med stöd av hälsoskyddslagen ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar utarbeta en beredskapsplan för störningssituationer som påverkar livsmiljön. 

Tillräckliga resurser ska tryggas för kritiska uppgifter inom vattentjänsterna

För att de samhälleliga basfunktionerna ska kunna fortsätta även vid störningar orsakade av coronavirusepidemin är det nödvändigt att trygga vattentjänsternas funktionssäkerhet. Särskilt stora tätorter samt verksamheter som behöver stora mängder rent hushållsvatten, såsom hälsocentraler, sjukhus och livsmedelsindustrin, är mycket sårbara om det blir störningar i vattentjänsterna.

När coronavirusepidemin eventuellt sprids ytterligare, är det viktigt att vattentjänstverken och kommunerna i samarbete med områdets andra vattentjänstverk, myndigheter och centrala kunder inom vattentjänsterna ser till att planerna för störningssituationer och de verksamhetsanvisningar som ingår i dem är uppdaterade.

Vattentjänsternas funktionssäkerhet kan hotas av en situation där en stor del av vattentjänstverkens personal blir sjuk. Därför uppmanas vattentjänstverken att säkerställa tillräckliga resurser för skötseln av de kritiska uppgifterna inom vattentjänsterna med hjälp av befintliga planer för störningssituationer.

Vattentjänstverken uppmanas också att bereda sig på eventuella störningar i tjänsteleverantöreras, såsom laboratoriernas och kemikalieleverantörernas, verksamhet.
Anvisningarna innehåller många konkreta påminnelser om goda verksamhetssätt och god praxis i anslutning till det praktiska arbetet.

Ytterligare information:

Jarkko Rapala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63315, for-namn.efternamn@stm.fi
Katri Vasama, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, enheten för naturresurs- och vattenhushållning, tfn 050 595 5317, fornamn.efternamn@mmm.fi