Hoppa till innehåll
Media

Nästan 90 procent av METSO-programmets skyddsmål har uppnåtts – ytterligare finansiering behövs till miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2022 10.00
Pressmeddelande
Foto: Mikael Ahlfors

I fjol skyddade de finländska skogsägarna permanent cirka 4 800 hektar skog genom programmet METSO. Cirka 300 hektar fridlystes för en bestämd tid på 20 år. Målet med METSO är att inrätta 96 000 hektar nya skyddsområden före 2025. I slutet av 2021 hade 88 procent av skyddsmålet uppnåtts, vilket betyder att 84 000 hektar skog hade skyddats. När det gäller miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt uppnåddes ett utmärkt årsresultat på drygt 4 500 hektar. Det innebär att 68 procent av målet om 82 000 hektar har uppnåtts, det vill säga 56 000 hektar. För att uppnå målet krävs dock en klar höjning av finansieringsnivån under programmets slutskede.

”Förlusten av biologisk mångfald i den finländska skogsnaturen fortsätter och METSO-programmet för frivilligt skydd är ett viktigt verktyg för att stoppa den. Jag är glad över att så många skogsägare tar eget initiativ, är villiga att trygga naturens biologiska mångfald och har beslutat att skydda sina skogar med hjälp av skyddsprogrammet”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Det ingicks också rekordmånga tioåriga miljöstödsavtal. Med hjälp av dem tryggades cirka 4 400 hektar livsmiljöer i skogarna. Naturvårdsarbete utfördes på 125 hektar i privata skogar.

”Det är fint att se att skogsägarna och aktörerna inom skogsbranschen har engagerat sig i METSO-programmet. Det ökade antalet miljöstödsavtal visar att många skogsägare anser att tryggandet av den biologiska mångfalden är ett viktigt mål. Finlands skogscentral har gjort ett gott arbete med att bereda avtalen”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Genomförande av METSO-handlingsplanen vid Finlands skogscentral

Genomförande av METSO-handlingsplanen vid Finlands skogscentral

Genomförandet av METSO-programmet vid NTM-centralerna och vid Finlands skogscentral 2008–2021

Hundratals skogsägare införde permanent skydd i sina skogar

Såväl NTM-centralerna som Finlands skogscentral överskred sina mål i fjol i METSO-programmet. Sammanlagt fattades över 450 beslut om permanent skydd. Det innebär att hundratals skogsägare har valt att införa permanent skydd i sina skogar enligt naturvårdslagen eller sålt sin skog till staten som inför skydd i områdena. De skyddade områdena är i medeltal något under 11 hektar stora. Skyddsarealen ökade mest inom områden som administreras av NMT-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Södra Österbotten. Den genomsnittliga ersättningen för permanent skydd var något under 6 800 euro per hektar i fjol.

År 2021 fick markägarna sammanlagt cirka 43 miljoner euro i ersättning för åtgärder som tryggar mångfalden i skogarna. Av ersättningsbeloppet riktades cirka 33 miljoner euro till permanent skydd och 10 miljoner euro till tidsbegränsade miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt.

Arealen för områden som omfattas av miljöstödsavtal fortsatte att öka

Arealen för områden som omfattas av tioåriga miljöstödsavtal fortsatte att öka. Miljöstödsavtal ingicks 2021 för en areal som var nästan 25 procent större än 2020. Orsakerna bakom ökningen är det förbättrade finansieringsläget och att skogsägarna har erbjudit fler objekt för skydd än tidigare. Med hjälp av ökad finansiering har Finlands skogscentral ökat rådgivningen om miljöstöd, och flera aktörer inom skogsbranschen har erbjudit hjälp med beredningen av ansökningar om miljöstöd. År 2021 beredde 53 organisationer ansökningar om miljöstöd för cirka 750 hektar.

Den areal som omfattas av avtalen om miljöstöd ökade mest i Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Birkaland. I fjol ingicks sammanlagt över 1 600 tioåriga miljöstödsavtal. Miljöstödsobjekten är i genomsnitt något under tre hektar stora. Den genomsnittliga ersättningen för ett tioårigt avtal var cirka 2 100 euro per hektar.

Målet för 2022 är att skydda minst 4 000 hektar

METSO-programmet har som mål att permanent skydda minst 4 000 hektar skog 2022. I år och under de kommande åren minskar finansieringen för skyddet något, men METSO-programmets skyddsmål för 2025 kommer att nås även med en något lägre finansieringsnivå. I skyddsarbetet prioriteras fortfarande objekten i Södra Finland, men värdefulla skogsobjekt skyddas i hela landet. Samtidigt främjar miljöministeriet skyddet av gamla nordliga skogar med ett eget särskilt anslag som ännu i år står till förfogande inom de områden som administreras av NTM-centralerna i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Finansieringen måste ökas för att kunna nå målet för miljöstödet

Målet för 2022 är att ingå avtal om miljöstöd för 3 400 hektar och att inleda naturvård på 250 hektar skogsmark. Genom naturvårdsprojekt främjar man vattenvård, förbättring av livsmiljöernas tillstånd samt uppkomsten av livsmiljöer som har brunnit eller blivit hyggesbrända. Finlands skogscentral erbjuder aktörer projekt i samband med öppna projektansökningar. Sammanlagt 9 miljoner euro har reserverats för dessa ändamål.

Uppnåendet av METSO-programmets mål för miljöstödsavtalen och naturvårdsprojekten förutsätter en klar höjning av finansieringsnivån under de följande åren. Skogsägarna har ett stort intresse för frivilligt skydd, och en tilläggsfinansiering skulle således effektivt främja skogsskyddet i hela landet.

METSO-programmet fortsätter det frivilliga skogsskyddet fram till 2030

Pincipbeslutet om Helmi-programmet, som främjar restaurering och vård av livsmiljöer, godkändes av statsrådet i maj 2021. I beslutet ingår en fortsättning av METSO-programmet efter den nuvarande programperioden 2026–2030. En bredbasig arbetsgrupp kommer att fastställa målen för den nya programperioden för METSO-programmet. METSO-programmet och livsmiljöprogrammet Helmi samarbetar för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna till exempel genom att skydda och vårda lundskogsobjekt som är viktiga för naturens biologiska mångfald. Livsmiljöprogrammet Helmi kompletterar METSO-programmet också när det gäller målen för restaurering och naturvård av statens ekonomiskogar.

Mer information:

Esa Pynnönen
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 386
esa.pynnonen@gov.fi

Ville Schildt
Konsultativ tjänsteman
Jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 190
ville.schildt@gov.fi