Ekonomipaket för hållbart skogsbruk i torvmarksskogar (TUKEME)

Projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin
Projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Naturresursinstitutet

Projektbeskrivning

Löptid: 2020-2022

Till dags dato finns det relativt knappt med forskningsrön från boreala barrskogar om potentialen för kontinuitetsskogsbruk på torvmarker, beträffande både virkesproduktionen och miljöfördelarna (kolinbindning och betydande reducering av vattenpåverkan). Likaså saknas forskningsdata om lönsamheten i kontinuitetsskogar på torvmark jämfört med likåldriga bestånd.

Syftet med projektet är att

  • ta fram ny forskningsinformation om de ekonomiska effekterna av gödsling och vattenpåverkan av iståndsättningsdikningar i bestånd med jämn åldersstruktur
  • ta fram ny forskningsinformation om alternativa behandlingsmetoder för torvmarksskogarna, i synnerhet möjligheterna och ekonomin gällande virkesproduktion vid kontinuitetsskogsbruk (inkl. plantuppslag), samt de sammantagna konsekvenserna av olika skogsskötselmetoder (för ekonomi, mångfald, kolinbindning och vattenpåverkan) på området i fråga
  • utreda förutsättningarna för säker och ekonomiskt motiverad övergång från bestånd med jämn åldersstruktur till kontinuitetsskog.

Aktörer kan direkt tillgodogöra sig av projektets resultat för effektivare och hållbarare skogsbruk på torvmarker.

Genom projektet genomförs de klimatmål för markanvändningssektorn som fastställs i den nationella skogsstrategin 2025 och i regeringsprogrammet.

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)