Förordning som ska hindra att olagligt timmer kommer ut på marknaden trädde i kraft

Jord- och skogsbruksministeriet 4.3.2013 12.42
Pressmeddelande -

EU:s förordning om timmer började tillämpas den 3 mars 2013. Syftet med den är att hindra att olagligt timmer och produkter som förädlats utgående från sådant når Europeiska unionens marknad. Förordningen gäller dem som importerar och handlar med timmer och trävaror. Den gäller också skogsägare.Förordningen om timmer tillämpas dels på timmer som avverkas inom EU och varor som tillverkas av sådant, dels på timmer och trävaror som importeras till EU. Förordningen tillämpas på både råvirke och sådana produkter som tillverkats av trä, t.ex. sågvaror, plywood, kartong, möbler, pappersmassa och papper.Förordningen gäller verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på EU:s marknad för första gången. Som verksamhetsutövare betraktas bl.a. de som importerar timmer och trävaror samt skogsägarna i Finland. Vidare är förordningen bindande för dem som handlar med timmer och trävaror inom EU.

Spårbarhet är ett krav

I förordningen om timmer krävs det att verksamhetsutövarna tillämpar ett system för tillbörlig aktsamhet för att säkerställa timrets och trävarornas laglighet. Systemet för tillbörlig aktsamhet innehåller åtgärder som gör det möjligt att spåra timret och trävarorna och ger information om ursprungets laglighet.
Verksamhetsutövarna kan använda antingen egna system eller system som har tagits fram av övervakningsorganisationer som Europeiska kommissionen har erkänt. Handlare ska kunna identifiera leverantörerna av timmer och trävaror i hela leveranskedjan samt dem som handlarna själva har levererat timmer och trävaror till. Identifieringsskyldigheten sträcker sig inte till konsumenter som har köpt timmer eller trävaror.
Anmälan om användning av skog tillsammans med överlåtelsemätningsintyget betraktas som de finländska skogsägarnas system för tillbörlig aktsamhet. På Åland betraktas förnyelsetillstånd, anmälan om gallringsavverkningar och mätningsintyg som skogsägarnas system för tillbörlig aktsamhet.

Landsbygdsverket har tillsyn över att förordningen iakttas

I var och en av EU:s medlemsländer har en behörig myndighet tillsyn över iakttagandet av förordningen om timmer. Landsbygdsverket och Ålands landskapsregering är de behöriga myndigheterna i Finland. De kontrollerar att verksamhetsutövarna har ett system för säkerställande av timrets och trävarornas laglighet och också går till väga på ett sätt uppfyller förordningens krav.
Jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst nationell lagstiftning för nationellt genomförande av förordningen. Det är meningen att lagen ska innehålla bestämmelser om den behöriga myndigheten, tillsynen, myndigheternas rätt till information och påföljderna. Avsikten är att en regeringsproposition om saken ska överlämnas till riksdagen nu i vår. Före det ska lagförslaget sändas på remiss.
För de skyldigheter som EU:s förordning om timmer ålägger verksamhetsutövarna spelar det ingen roll när den nationella lagen träder i kraft. Skyldigheterna ska fullgöras från och med den 3 mars 2013, då förordningen trädde i kraft.

Varför behövs förordningen om timmer?

Olaglig avverkning har stora ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. Effekterna drabbar värdefulla skogar och dem som lever av skog, och den olagliga verksamheten är illa för laglydiga verksamhetsutövares affärsverksamhet.
EU bedömer att de förluster som olaglig avverkning ger upphov till i hela världen uppgår till 7 miljarder euro per år. Sammanlagt 1,3 miljarder fattiga människor är beroende av skogen. Omkring 630 miljoner människor får hela sin försörjning eller en del av den genom att sköta små skogsskiften.
Olaglig avverkning har samband med avskogning, utsläpp av växthusgaser och utarmning av den biologiska mångfalden. Den har dessutom kopplingar till konflikter kring mark och naturresurser och till underkuvande av ursprungsbefolkningar.

Närmare information
– om lagstiftningen ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
konsultativa tjänstemannen Tatu Torniainen, tfn 0295 16 2162, [email protected]
– om genomförandet och tillsynen ges vid Landsbygdsverket av
överinspektör Marko Lehtosalo, tfn 020 7725 825, fornamn.efternamn @mavi.fi
www.mavi.fi/eutr/sv

Jari Koskinen