Färre älgskador - en förvaltningsplan under arbete

Jord- och skogsbruksministeriet 14.4.2011 9.08
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för älg. Älgstammens storlek och jakten efter älg väckte en livlig samhällelig debatt i synnerhet i början av 2000-talet då stammen var kraftig. Syftet med förvaltningsplanen är att harmonisera de ofta så motstridiga målen kring frågan. För beredningen av planen svarar Finlands viltcentral. Projektet leds av ministeriets styrgrupp.

Antalet älgskador sjönk i fjol jämfört med året innan. Ersättningen enligt viltskadelagen för skador av älg på skogsbruket år 2010 uppgår till ca 2,97 miljoner euro. Älgar orsakar också betydande kvalitativa skador i skogsbruket och har en inverkan på valet av träslag, dvs. granen gynnas framför andra trädslag. Ersättningen för skador på odlingar ligger omkring 0,12 miljoner euro. För utbetalning av ersättningarna används medel som älgjägare har betalat in i form av licensavgifter. Dessa medel används också för förebyggande av skador, forskning och uppföljning av stammen.

Ersättningssumman är ca 45 procent mindre än året innan då summan var 5,6 miljoner euro. Ersättningsbeloppet sjönk avsevärt jämfört med år 2009 då beloppet var exceptionellt stort. Detta kan förklaras med det stora antalet skador under tidigare år och den nya viltskadelagens övergångsperiod. Där slopades den skadelidandes s.k. självriskandel och ersättningar för skogsskador utbetalas retroaktivt för skador som inträffat under tre års tid.

Ekonomiskt sett är älgen det viktigaste villebrådet i vårt land. Årligen fälls ungefär 65 000 älgar, vilket motsvarar ca 9 miljoner kg älgkött. Värdet på fångsten uppskattas till ca 50 miljoner euro. Älgjakten har också betydelsefulla rekreationsvärden för älgjakten lockar över 100 000 finländare varje år. Under de senaste åren har antalet älgkrockar minskat med hälften sedan början av 2000-talet.

Det landsomfattande jaktvårdsrådet och de regionala jaktvårdssråden kommer att ordna flerpartsforum som ger de olika intressentgrupperna möjlighet att delta i arbetet med förvaltningsplanen. De första tillställningarna går av stapeln i höst. Förvaltningsplanen är planerad att vara klar 2012.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667 (styrgruppens ordförande)

Finlands viltcentral:
projektchef Jani Körhämö, tfn 0400 231 452

Sirkka-Liisa Anttila