Minister Sirkka-Liisa Anttila inleder utvecklingen av organisationer som arbetar för främjande av skogsbruket

Jord- och skogsbruksministeriet 28.4.2009 6.02
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet startar ett projekt för att utveckla de organisationer som arbetar för främjande av skogsbruket. Projektet ska göra arbetsfördelningen klarare, förbättra de statliga stödens inverkan och transparens samt förutsättningarna för konkurrens på marknaden för skogstjänster. Man vill också få mer nytta av forskningsresultaten när det gäller att främja skogsbruket och skogarnas mångfald.

De organisationer som projektet gäller är de regionala skogscentralerna (13) och skogsbrukets utvecklingscentral Tapio som sysselsätter drygt 1 000 personer, samt skogsvårdsföreningarna (113) med ca 1 100 anställda. Skogscentralerna och Tapio får årligen 47 miljoner euro i statliga medel. Skogsvårdsföreningarnas verksamhet finansieras däremot genom skogsvårdsavgifter som tas ut av skogsägarna. Dessa avgifter uppgår till ca 27 miljoner euro per år. Därtill har alla kundfinansierad verksamhet och affärsverksamhet.

Projektet ska få en styrgrupp och tre arbetsgrupper. Styrgruppen svarar för helheten och tar fram de riktlinjer som rör organisationerna. Som ordförande arbetar jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Organisationsarbetsgruppen ska förbereda förslag till organisation som ska ta hand om främjande uppgifter, skogscentralernas myndighetsuppgifter kring skogspolitik och de kundfinansierade uppgifter som hör till området för fri konkurrens. Gruppen ska också koordinera utvecklingen av skogscentralernas verksamhet i samband med reformen av regionförvaltningen.

Konkurrensarbetsgruppen ska studera de statliga stöden och den kundfinansierade verksamheten ur konkurrenslagstiftningens perspektiv. Gruppen bedömer vilka av skogscentralernas och Tapios uppgifter kan skötas på marknadsvillkor och kommer med förslag om att separera affärsverksamheten och de tjänster som produceras med skogsvårdsföreningarnas skogsvårdsavgifter så att förutsättningarna för konkurrens på marknaden för skogstjänster är tryggade.

Arbetsgruppen Överföring av forskningsrön ska analysera arbetsfördelningen mellan skogsorganisationerna och skogsforskningen och utreda möjligheterna att produktifiera skogsforskningens resultat.

Skogsorganisationerna måste ses över eftersom skogsägarkårens struktur har förändrats, statens regionförvaltning reformeras som bäst och produktivitetsprogrammet ställer nya krav på organisationerna. Även behovet av att främja konkurrensen och den nya teknologis möjligheter när det gäller skogsägarnas rådgivning, öppnar nya utvecklingsmöjligheter. Målet är att se till att skogsägare och övriga kunder får högkvalitativa rådgivningstjänster inom skogsbruket och mångfalden.

Projektets halvtidsrapport överlämnas 31.10.2009, projekttiden löper ut 31.12.2009.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Aarne Reunala, tfn 0400 437 222

Sirkka-Liisa Anttila