Jord- och skogsbruksministeriet öppnar ansökan för att välja genomförare för det landsomfattande projektet ”återvinning av hästgödsel”

Ansökningstid: 5.– 29.4.2016

Bakgrund

Enligt målet i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ska tillvaratagandet av näringsämnen särskilt ökas inom områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag. Målet är att minst 50 procent av stallgödseln och det kommunala avloppsslammet ska omfattas av avancerad behandling före 2025. Ett ytterligare mål i regeringsprogrammet är att tillåta användning av hästgödsel inom energiproduktionen. 

I anslutning till regeringsprogrammets spetsprojekt om kretsloppsekonomi öppnar jord- och skogsbruksministeriet ansökan för ett treårigt projekt om återvinning av hästgödsel.  Projektet ska genomföras åren 2016-2018. Den totala finansieringen för det treåriga projektet är 600 000 euro (200 000 euro per år).

Eftersom stöd för projektet kan beviljas och betalas bara inom ramen för det årliga anslaget i statsbudgeten, fastställs projektfinansieringen separat varje år.
Projektets mål är att bidra till näringsämnescirkulation och utvinning av energin i hästgödsel. Projektet ska resultera i att möjligheterna för återvinning av hästgödsel är kartlagda och goda verksamhetskoncept har skapats för såväl regionala, lokala som enskilda aktörer.  Vidare har aktörer fått vägledning i att välja olika lösningsmodeller och nödvändiga investeringar. 

För projektet behövs en projektkoordinator på heltid. 

Projektets främsta uppgifter
 
 1. Att samla ihop olika aktörer för att söka lösningar på problem med återvinning av hästgödsel. Dessa aktörer är till exempel hästföretagare, potentiella gödselanvändare, tillverkare av växtunderlag, växtodlare, ekologiska odlare, grönbyggare, entreprenörer, energibolag och projekt inom hästbranschen.
 2. Att skapa och upprätthålla samarbete och utbyta information mellan aktörerna och projekten inom hästbranschen för att förbättra möjligheterna för återvinning och hantering av hästgödsel.
 3. Att informera om betydelsen av näringsämnescirkulationen och energiproduktionen för att förbättra hästbranschens konkurrenskraft.
 4. Att förmedla information till aktörerna om forskningsresultat, bra verksamhetskoncept, lagstiftningen och pilotförsök i praktiken.
 5. Att ta fram lämpliga verksamhetssätt och olika alternativ som lämpar sig för föregående behandling och behandling av hästgödsel såsom kompostering, rötning, pyrolys och/eller bränning.
 6. Att uppmuntra aktörerna till gemensamma projekt och investeringar samt ge information om olika finansieringsmöjligheter.
Bedömning av ansökningarna
 
Bland ansökningarna väljs den ansökan som har den bästa planen för hästgödselns näringsämnescirkulation och energianvändning. I valet av projektets genomförare understryks också projektets kostnads- och resurseffektivitet samt kommunikationens innehåll och kvalitet.
 
Projektplanen bedöms enligt följande kriterier:
 1. I vilken utsträckning förverkligar projektet målen för regeringsprogrammets spetsprojekt ”Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt” och ”Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts”.
 2. I vilken mån förverkligar projektet projektets främsta uppgifter.
 3. Hurdan är projektplanens kvalitet, kostnadseffektivitet, effekter och genomförbarhet.
 4. I vilken grad ger projektet ytterligare information om hästgödselns återvinning och främjar effektiv användning av kunskapen och kunnandet.
 5. Kommer projektet att genomföras i hela landet och på vilket sätt samlar projektet ihop målgrupper och förmånstagare i olika delar av landet.
Sökandens utvärderingskriterier:
 • Sökanden är orienterad i hästbranschens omvärld, lagstiftning och affärskoncept.
 • Sökanden har starka nätverk med branschaktörerna.
 • Sökanden har goda kunskaper om gödselnäringsämnens cirkulation och energiproduktion.
 • Sökanden har erfarenhet av utvecklingsarbete samt kommunikationskompetens.
 • Sökanden har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper svenska.

Ansökningar  

Ansökan upprättas på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett för forsknings- och utvecklingsanslag. På ansökningsblankettens punkt 3 kryssar man för ”Annan finansiering från ministeriet, vad” och skriver ”Projekt för återvinning av hästgödsel”. Ansökningsblanketten finns på adressen mmm.fi/sv/forskning-och-utveckling/blanketter-och-anvisningar.

Projektansökningar med projektplaner sänds till jord- och skogsbruksministeriets registratorsbyrå (kirjaamo@mmm.fi) senast 30.4.2016 kl. 16.15 i första hand elektroniskt (undertecknad pdf-version), likaså bilagorna helst i pdf-format. Ifall elektronisk sändning inte är möjlig sänds ansökan som pappersversion till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET (besöksadress Regeringsgatan 3A, 00170 Helsingfors).  Meddelandet eller brevet märks med ”Projekt för återvinning av hästgödsel”.

Ytterligare information ger
Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 400, marja-liisa.tapio-bistrom@mmm.fi
Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 346, birgitta.vainio-mattila@mmm.fi