Blogg

Blogg

Skogsförädling ökar tillväxt och hållbarhet

Sanna Paanukoski Publiceringsdatum 3.2.2020 11.16 Blogg

I fjol planterade vi i Finland ett antal trädplantor som nästan slog rekord, det vill säga över 174 miljoner. Det kan vi med rätta kalla en klimatåtgärd – och i synnerhet när det är fråga om förädlade plantor.

Målet om ett klimatneutralt samhälle 2035 innebär att vi måste satsa på skogarnas tillväxt. Ett av målen i den nationella skogsstrategin handlar också om att öka skogstillväxten från 108 miljoner till 115 miljoner kubikmeter före 2025. 

Ökad skogstillväxt är inte ett nytt mål i Finland. Det finns bara andra orsaker till det än för 70 år sedan, efter krigsåren. Också då behövde vi alla metoder för att öka tillväxten. År 1947 bildade en stor grupp aktörer inom skogsbranschen en stiftelse för att förädla skogsträd (Metsäpuiden rodunjalostussäätiö). I dag sköts denna ansvarsfulla uppgift av Naturresursinstitutet.

Den ökade tillväxt som vi åstadkommit med hjälp av skogsförädlingen är i dag 12 – 29 procent beroende på träslag och förädlingsgrad. En god tillväxt är dock inte det enda målet med förädlingen. Till de främsta målen för programmet Skogsförädling 2050 hör också att förbättra kvaliteten på faner och sågtimmer samt odlingssäkerheten, vilket innebär en omfattande anpassningsförmåga till olika klimatförhållanden, tålighet mot sjukdomar och skadedjur samt god motståndskraft mot variationer i miljöförhållandena.

Vi testar plantor från förädlade frön i terrängen och har bra vetskap om hur de klarar sig i olika klimatförhållanden. Att värna om den biologiska mångfalden är en väsentlig del av skogsförädlingen.

Förädlade frön produceras på fröplantager. Varje fröplantage har ett eget officiellt användningsområde som kan ändras när klimatet och därigenom växtförhållandena förändras. För några år sedan skapade Naturresursinstitutet och Skogforsk i Sverige nya användningsområden för tallfrön. De nya användningsområdena ligger i Södra och Mellersta Finland cirka 50 kilometer längre norrut än tidigare. Nu vill vi göra samma sak med gran så att användningsområdena för granfrön ska vara så lämpliga som möjligt i det föränderliga klimatet.

Att enbart genomföra ett skogsförädlingsprogram är dock inte en tillräcklig åtgärd för att det även ska gynna skogarna. Vi behöver också en fungerande kedja för fröförsörjning, vilket innebär att vi anlägger och sköter fröplantager, samlar kottar och skalar ut, hanterar, lagrar och optimerar användningen av fröna.

Att sköta och utveckla en fröförsörjningskedja är ett långsiktigt arbete. År 2019 anlades tio nya plantager på olika håll i Finland med stöd av jord- och skogsbruksministeriet. De första fröna från dessa plantager samlas in för skogsbrukets behov först på 2030-talet. Vi förbereder oss alltså redan nu på framtida skogsförnyelse!

Utöver de praktiska åtgärderna driver Naturresursinstitutet ett projekt för att utveckla fröproduktionen. Projektet som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet fokuserar i synnerhet på ökad granblomning och skadedjursproblem.

Projektet har också gett resultat. Enligt Livsmedelsverkets statistik har all sådd av tall i plantskolor söder om Uleåborg gjorts med förädlade frön ända sedan början av 2010-talet. Även i Norra Finland, där tillgången på fröplantagefrö inte varit på samma nivå, har användningen av det ökat stadigt. För närvarande är andelen redan över 73 procent av sådden i plantskolor. 

Sådden av gran i plantskolor har under det senaste decenniet varierat mellan 60 och 80 procent. Särskilt glädjande är situationen just nu i Norra Finland, där andelen förädlade frön av plantskolesådden av gran redan uppgår till cirka 70 procent. I höstas och nu på vintern har det samlats en stor skörd av granfrö, huvudsakligen på Siemen Forelia Oy:s och Tapio Oy:s fröplantager. Denna skörd tryggar utbudet av förädlat granfrö för flera år framåt.

I början av detta decennium är det dags att utarbeta ett nytt program för att anlägga nästa generations fröplantager. Då måste vi också besluta om vi i Finland vill höja målet att använda förädlat material i fråga om skogssådd.

Det gällande programmets mål är att producera förädlat tallfrö så att det räcker till 50 procent av skogssådden. Även om fröplantagefrö av tall är något dyrare, är det enligt undersökningar lönsamt att använda det också i skogssådd.

För några veckor sedan invigde minister Leppä Naturresursinstitutets nya lokaler i Nyslott, där man utvecklar en vegetativ förökningsmetod för gran. Vegetativ förökning är vid sidan av fröplantagerna ett nytt sätt att förädla skog.

Naturresursinstitutet driver också forskning för att vi i framtiden ska kunna producera plantor genom ”målstyrd förädling”. Vad vore bättre än förädlade granplantor som är motståndskraftiga mot tillväxt av rotticka!

Sanna Paanukoski
konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet,
ordförande för delegationen för skogsförädling och fröproduktion

 

Kommentera

Ange din kommentar här.