Fiskebegräsningar i allmänna vattenområden i havet

I statens allmänna vatten i havet ända fram till den ekonomiska zonen, vilka hör till Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals och Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde ska

1) öringar med fettfena omedelbart släppas tillbaka i vattnet,

2) havsöringar som avses i 19 § förordningen om fiske uppfylla minimimåttet på 65 cm mätt från käkspetsen (sluten mun) till ändan av stjärtfenan,

3) det minsta tillåtna knutavståndet i bottensatta havsöringsnät och vid eller nära vattenytan ankrade nät vara 80 mm,

4) tråden på nät med knutavstånd under 80 mm som är avsedda för fångst av andra fiskarter än havsöring vara enfibrig eller entrådig samt den största tillåtna trådgrovleken 0,20 mm.


Nylands och Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentrals beslut, som började gälla 1.1.2013, är i kraft till utgången av år 2022.

Enligt besluten är övergångstiden för havsöringsnät med knutavstånd över 65 mm och yrkesfiskarnas grovtrådiga nät med knutavstånd under 80 mm tre år. Ifall statusen för de vilda bestånden ändras, kan begränsningarna ändras genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna.