Övriga begräsningar

Fredningsområden

Fiskeområden kan för en tid av högst tio år grunda ett fredningsområde inom ett vattenområde där värdefulla fiskarter leker eller uppehåller sig eller vilket de använder som vandringsled. I beslut om grundande av fredningsområde ska föreskrivas under vilken tid och på vilket sätt fisket inom fredningsområdet är inskränkt.

Genom beslut om grundande av fredningsområde kan också så kallade allmänna fiskerätter begränsas, dvs. mete, pilkfiske och handredskapsfiske.

Om beslutet av grundande av fredningsområde informeras på kommunens anslagstavla och i en officiell tidning. Ofta har fiskeområdena också egna internetsidor som innehåller information om eventuella beslut om grundande av fredningsområde.

Forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag

Enligt lagen om fiske är mete, pilkfiske och handredskapsfiske som grundar sig på de allmänna fiskerätterna förbjudet i forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag.

Som lax- eller sikförande anses älv eller annat vattendrag som dessa fiskarter använder som sin uppstignings- eller vandringsled eller i vilket sådana inplanterats i betydande mängd. Som lax räknas även havsöring, insjööring och bäcköring eller bäckforell samt regnbågslax. Vid behov ska närings-, trafik- och miljöcentralen avgöra om vattendrag ska anses vara lax- eller sikförande.

Naturskyddsområden

Fiske kan också begränsas med stöd av naturskyddslagen. De eventuella fiskebegränsningarna avviker per naturskyddsområde.

Eventuella fiskebegränsningar för ett naturskyddsområde har antecknats i miljöcentralens beslut som endast finns i den behöriga miljöcentralens arkiv.