Lönsam matproduktion - webbdiskussionens innehåll

Ingångssida

Renhet, hälsosamhet och säkerhet är egenskaper som ofta först kommer till tals vid diskussioner om mat. Dessa värden måste vi hålla fast vid även i framtiden.

Vi värdesätter även att vår mat är inhemsk. I själva verket är det just de egenskaper som vi ofta förknippar med finländsk mat. En förutsättning för att den högklassiga inhemska matproduktionen ska leva vidare är att vi har en livskraftig livsmedelskedja. Som ett led i livsmedelskedjan ligger lönsamheten för vår primärproduktion dock i nuläget på en nivå som inte är hållbar på lång sikt.

Vad kan vi göra annorlunda till vår gemensamma fördel? Statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har utsett mig till utredare i ett projekt med avsikt att finna nya lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Att sammanställa de utredningar som redan gjorts och att inkludera alla aktörer i en gemensam dialog är nu i nyckelposition.

Nu har vi alla en ypperlig möjlighet att påverka den finländska matproduktionens framtid och se till att vi även i fortsättningen har en matproduktion som baserar sig på våra styrkor! Jag vill inleda mitt arbete med att bjuda in dig till ett gemensamt idémöte på webben för att ge uppslag till viktiga lösningar. Arbetet fortsätter till årets slut både på webben och i form av möten och workshoppar med olika intressentgrupper. Resultaten av utredningen publiceras i början av 2019.

Alla synpunkter är värdefulla. Klicka på Börja och delta!

Tack för dina idéer redan på förhand!

Reijo Karhinen

 

Bakgrundsvariabler

Bakgrundsinfo

Alla svar är anonyma. Bakgrundsvariablerna hjälper oss att tolka svaren bättre.

 

Min roll som deltagare

Lantbruksföretagare

Företagare

Arbetstagare i ett företag/på ett lantbruk

Konsument

Studerande

Kommunal arbetstagare

Politisk beslutsfattare

Media

Anställd vid ett ministerium

Forskare, utvecklare

Annan sakkunnig

Annan roll

 

Sektor/verksamhetsområde

Primärproduktion

Livsmedelsindustrin

Mattjänster

Transport, logistik och handel

Annan företagsverksamhet med anknytning till livsmedelskedjan

Hushåll

Kommun eller stad

Ministerium, övrig statsförvaltning

Organisation, förening, tredje sektorn

Forskning, utbildning, undervisning och rådgivning

Annat

 

Huvudsakligt verksamhetsområde

Internationell nivå

Hela Finland (inte ett landskap)

Nyland

Egentliga Finland

Satakunta

Egentliga Tavastland

Birkaland

Päijänne-Tavastland

Kymmenedalen

Södra Karelen

Södra Savolax

Norra Savolax

Norra Karelen

Mellersta Finland

Södra Österbotten

Österbotten

Mellersta Österbotten

Norra Österbotten

Kajanaland

Lappland

Åland

 

Åldersgrupp

Under 26 år

26–50 år

51–65 år

Över 65 år

 

Innehållssidor

(Sida 1)

Hur ser matproduktionens framtid ut i ditt tycke?

Tips för att välja bild:

Vi utgår från föreställningar. Ta en titt på bilderna nedan och klicka på den av bilderna som bäst motsvarar dina tankar om matproduktionens framtid.

 

(Sida 2)

Berätta mer!

Varför valde du just den här bilden? Vad på bilden får dig att tänka på framtidens  matproduktion?

Vilken utmaning anser du att vi måste lösa för att matproduktionen ska vara lönsam i framtiden?

 

(Sida 3)

Hur ser matproduktionens framtid ut i ditt tycke?

Tips för att välja bild:

Vi utgår från föreställningar. Ta en titt på bilderna nedan och klicka på den av bilderna som bäst motsvarar dina tankar om matproduktionens framtid.       

 

(Sida 4)

Berätta mer!

Varför valde du just den här bilden? Vad på bilden får dig att tänka på framtidens matproduktion?

Hurdan mat vill du själv ha i framtiden? Vilka är de viktigaste faktorerna med tanke på den?                  

 

(Sida 5)

Hur ska vi lösa lönsamhetsproblemen?

Vi utgår från matproduktionens framtid och de utmaningar som måste lösas. Fundera på vad som måste hända för att matproduktionen ska bli lönsam.

Du kan komma med hur många svar du vill. Beskriv bara en sak per svar - ge svaret en rubrik, beskriv saken närmare och spara svaret. Du kan tillgodogöra dig synpunkterna nedan. När du är klar, klicka på Fortsätt nederst på sidan för att gå vidare.

Fundera på matproduktionen med tanke på kostnaderna

Fundera på matproduktionen med tanke på digitalisering och utnyttjandet av artificiell intelligens

Fundera på matproduktionen med tanke på ökat samarbete

Fundera på matproduktionen med tanke på producenternas inkomster

Fundera på matproduktionen med tanke på utveckling av affärsverksamheten

Fundera på matproduktionen med tanke på framtida innovationer

Fundera på megatrender som förändrar våra liv

Fundera på den internationella verksamheten

Fundera på matproduktionen med hänsyn till konsumenternas smak

 

(Sida 6)

Vad anser du vara viktigast för att förbättra lönsamheten?

Härnäst ber vi dig fundera på vad som skulle krävas för att vi ska lyckas lösa de problem som gäller lönsamheten.

Nedan ser du ett sampel av andra deltagares förslag till lösningar. Välj de förslag du anser vara viktigast och dra dem med musen till tavlans mittpunkt, resten kan du lämna längre ut på kanterna. Du kan flytta lådorna flera gånger. När du är klar, tryck på Fortsätt nere på sidan.

(Deltagarnas idéer och bedömningar i ursprunglig form)

 

(Sida 7)

Berätta mer!

Dessa faktorer anser du vara viktigast när det gäller att förbättra lönsamheten i matproduktionen.

Berätta ännu så konkret som möjligt vad som bör göras för att detta ska gå i uppfyllelse. Hur kan du på bästa möjliga sätt främja dessa frågor i ditt eget handlande?

 

(Sista sidan)

Tack för att du tog dig tid att svara!

Vi publicerar ett sammandrag av resultaten från idémötet  hösten 2018.

***

Se också

Webdiskussion (www.ruuantuotantokannattavaksi.fi)

Webbdiskussionens innehåll