Utveckling av den nationella matkedjan

 

Av medel för utveckling av den nationella matkedjan (moment 30.20.47) beviljas årligen projektunderstöd för riksomfattande projekt. De gäller utveckling av matkedjan, säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter samt information och överföring av kunskap.

För myndighetsuppgifter i anknytning till ansökan om stöd, beviljande, betalning och övervakning av stöd ansvarar Landsbygdsverket. Jord- och skogsbruksministeriet ger årligen Landsbygdsverket anvisningar för användning av anslag för utveckling av matkedjan och en bedömning av anslagets storlek för följande år.

Anvisningarna innehåller de prioriterade områdena för ansökningen, baserade på strategin för ministeriets förvaltningsområde, den matpolitiska redogörelsen, redogörelsen om livsmedelssäkerheten samt programmet för utveckling av ekobranschen och närmatsprogrammet.

En projektsamordningsgrupp tillsatt av ministeriet planerar de noggrannare tyngdpunktsområdena för hantering vid sektionen för livsmedelskedjans utveckling och kommunikation. De projekt som fått stöd har handlat om bl.a. följande områden: ansvarighets- och spårbarhetssystem, ungdomar och mat, respekt för mat och tillverkare av mat samt konsumenternas ansvarsfulla matval.

Mavi ordnar årligen en projektansökning på förhösten. Projektsamordningsgruppen hanterar ansökningarna, varefter Mavi lämnar ett förslag om användning av anslag till ministeriet. Efter att ministeriet har godkänt förslaget fattar Mavi understödsbesluten.

>> Ytterligare information på Landsbygdsverkets webbplats

 

Mer information

Petri Koskela, specialsakkunnig 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382