Vattentjänster och grundvatten


Fastighetsägaren svarar för vattentjänsterna på sin fastighet, vilket betyder att det finns tillgång till tillräckligt hushållsvatten och att hanteringen av avloppsvatten har ordnats så att det inte riskerar hälsan eller förorenar miljön. 

Kommunen ska vidta åtgärder för att ordna vattentjänsterna om behovet hos en större grupp invånare eller sanitära skäl eller miljöskyddsskäl kräver det. Ytterligare ska kommunen utveckla vattentjänsterna inom sitt område i överensstämmelse med samhällsutvecklingen. 

Ett vattentjänstverk ska i egenskap av serviceproducent svara för vattenuttag, distribution av hushållsvatten, avledning och rening av avloppsvatten. Vattentjänstverkens vattenledningsnät omfattar drygt 90 procent och avloppsnätet cirka 85 procent av de finländska hushållen. På glesbygdsområden har de flesta hushåll egna brunnar. Av det vatten som vattentjänstverken distribuerar, är 65 procent grundvatten och konstgjort grundvatten.

Riskerna i vattentjänsterna ska hanteras ända från vattenuttagsområdet till användarens kran och vidare till de avloppsvattenmottagande vattendragen. Ett vattentjänsteverk måste veta vilka kvalitets- och kvantitetsrisker det kan förekomma när det gäller det råvatten som verket använder. Vidare ska verket kontrollera utrustningens skick regelbundet.  Avbrott i vattentjänsterna sker bl.a. på grund av rörbrott och elavbrott orsakade av stormar.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för beredningen av vattentjänstlagstiftningen och styr närings-, trafik- och miljöcentralerna som övervakar att bestämmelserna i lagen om vattentjänster följs och bidrar till att utveckla vattentjänsterna.