FI SV EN

EU:s direkta stöd

EU:s direkta inkomststöd finansieras från Europeiska unionens jordbruksfond. Målen och genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken uppdateras och förnyas med regelbundna mellanrum för att effektiviteten av de jordbruksstöd som finansieras med skattebetalarnas medel skulle motsvara de fastställda mål som grundar sig på behoven hos konsumenterna, miljön osv.

Till följd av den senaste reformen mellan 2015–2020 är direktstöd som tillämpas i Finland grundstödet, förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare samt den produktionskopplade stödhelheten. Stöden beviljas utifrån areal, djur eller ett slaktat djurs kropp under förutsättning att villkoren för beviljande av stöden, bl.a. villkoren för aktiv jordbrukare samt de s.k. kompletterande villkoren, uppfylls.

Maximibeloppen för direktstöden kan i Finland vara högst cirka 523 miljoner euro. Av detta belopp är grundstödets andel 49 procent dvs. 257 miljoner euro. Förgröningsstödets andel är 30 procent dvs. 157 miljoner euro. Finland har nationellt beslutat att betala 20 procent, dvs. cirka 105 miljoner euro, i produktionskopplat stöd. Stöd till unga jordbrukare betalas under 2015 en procent, dvs. cirka 5 miljoner euro.

 

 

 

 

 

 

Om grunderna för direktstöd har beslutat Europaparlamentet och rådet med medbeslutandeförfarande. Det kompletteras av den s.k. delegerade förordningen samt genomförandeförordningar. Till de delar som EU-medlemsstater har beviljats nationell beslutanderätt i ovannämnda författningar, har statsrådet utfärdat två lagar samt några förordningar om dessa. Internetlänkarna till dessa finns i slutet av denna text.    

Bestämmelser: 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1307/2013

Lag  om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 193/2013

Lag  om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013

Statsrådets förordning 115/2016 (Produktionskopplad stödhelhet)

Statsrådets förordning 234/2015 om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015)

Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015)
 

Jord- och skogsbruksministeriets meddelanden:

Ansökningsanvisningar och -guider

Landsbygdsverkets webbplats www.mavi.fi  

På vår webbplats:

Grundstöd
Förgröningstöd
Stödet till unga jordbrukare
Produktionskopplade stöd
 

Mer information

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162356  


Pia Lehmusvuori, erityisasiantuntija 
MMM, Ruokaosasto, Osaston johto 0295162207  


Auli Nurmi, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162304