Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till fiskeriföretag 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2020 11.58
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 14 maj en förordning om temporärt krisstöd för fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet har berett ett förslag till ändring av förordningen så att den så långt som möjligt ska överensstämma med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag som trädde i kraft den 1 juli.  Utlåtanden om förslaget till ändring kan lämnas fram till den 20 september 2020.

Enligt förslaget ska det temporära understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn harmoniseras med det temporära kostnadsstödet för företag. Bakgrunden till detta är riksdagens uttalande i samband med lagen om kostnadsstöd. Enligt uttalandet ska regeringen som komplement till kostnadsstödet och med samma uppsättning stödkriterier bereda ett stöd också för fiskerinäringen. Regeringen ska även beakta det stöd som redan anvisats till sektorn. 

Understödets minimi- och maximibelopp föreslås uppgå till 2 000 – 120 000 euro i stället för tidigare 3 000 – 10 000 euro. Maximibeloppet är lägre än kostnadsstödets maximibelopp på grund av att reglerna om statligt stöd avviker från reglerna för fiskerinäringen. Stödprocenten sjunker från 80 till 70 procent, vilket motsvarar kostnadsstödet. 

Understödsvillkoren för fiskförädlingen samt parti- och detaljhandeln kommer att följa villkoren för det allmänna kostnadsstödet, vilket innebär att understödets storlek baserar sig på motsvarande beräkningsformel och omsättning vid jämförelseperioden som i fråga om kostnadsstödet. På primärproduktionen av fisk, det vill säga fisket och vattenbruket, tillämpas i huvudsak de nu gällande villkoren för understöd, vilka i princip är närapå förenliga med kostnadsstödet. Eftersom affärsverksamheten inom primärproduktionen varierar stort mellan årstiderna och åren, kan beräkningsformeln och jämförelseperioden enligt kostnadsstödet dock inte tillämpas, utan understöd kan fås enligt de gällande villkoren, det vill säga för högst sex månader och på basis av närings-, trafik- och miljöcentralens prövning. 

De företag som ansökt om understöd enligt de tidigare bestämmelserna kan lämna in en ny ansökan. Eventuella tidigare beviljade understöd beaktas vid behandlingen av de nya ansökningarna. 

Utlåtandena lämnas in senast den 20 september 2020 genom att svara på begäran om utlåtande på utlåtande.fi. Propositionen är brådskande eftersom stöd som beviljas enligt den tillfälliga ramen för statligt stöd kan beviljas endast till utgången av 2020. Avsikten är att företagen ska få understöden så fort som möjligt. 

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

  • Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411
  • e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Dokumenterna

Fiskar Fiskerinäring Stöd utlåtande.fi