Hoppa till innehåll
Media

Älgstammen stabiliseras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2008 8.07
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet, Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har diskuterat dagens älgsituation. Parterna arbetade igenom jaktresultatet från hösten 2007 och analyserade hur älgstammen och älgolyckorna har utvecklats per viltvårdsdistrikt. I regel har man uppnått målen om älgtäthet, bortsett från Norra Finland. Nu försöker man hålla älgstammen så stabil som möjligt.

Under de senaste åren har älgstammen reducerats målmedvetet. Nu ligger antalet älgar på samma nivå som i mitten av 90-talet. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattar att antalet övervintrande älgar uppgår till 80 000 – 92 000 i hela landet, dvs. cirka 2,8 älgar per tusen hektar. Det landsomfattande målet om älgtäthet per älgskötselområde är 2 – 4 älgar per tusen hektar vilket innebär att målet har uppnåtts. Regionalt varierar tätheten dock fortfarande.

På grund av att stammen reducerats kraftigt under de senaste åren har man lyckats med att minska älgarnas vinterstam från millenniumskiftets 150 000 älgar till drygt 80 000. Efter en rätt så stor fångst i höstas (62 200 älgar) ligger antalet älgar på önskad nivå.

I synnerhet visar krockar med älgar en väldig nedgång. Sedan millenniumskiftet har antalet krockar halverats, dvs. till 1 600 krockar. Trots att trafikmängderna ökat med 3 – 4 procent per år ligger antalet trafikskador orsakade av älgar nu på samma nivå som i mitten av 90-talet.

Även skadorna på skog minskade sedan i fjol. Eftersom man kan söka ersättning för skogsskador under tre års tid efter skadan är det möjligt att det ännu kommer in ansökningar för skador som har uppstått under de senaste två åren då älgstammen var större.

I samband med diskussionen konstaterades att det inte längre finns något större behov av att reducera älgstammen i hela landet. Antalet jaktlicenser och målen för fångst preciseras efter att förhandlingarna med de olika intressentgrupperna, som koordineras av jaktvårdsdistrikten, har slutförts.

Under diskussionen behandlades också frågor kring övriga hjortdjur. För att i synnerhet stoppa ökningen av antalet vitsvanshjort är det skäl att intensifiera jakten inom vissa områden. Det konstaterades också att ökningen av rådjurstammen har avstannat och att det ser ut att ökningen av antalet lodjur syns tydligast i rådjursstammens utveckling.

Ytterligare information:
biträdande avdelningschef Christian Krogell, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 040 735 31 73
forskaren Jyrki Pusenius, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, tfn 0400 529 865