Hoppa till innehåll
Media

De kritiska driftsinriktningarna inom primärproduktionen behöver snabbt 1 500 arbetare

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2020 20.12 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 12.30
Pressmeddelande
illustrationsbild

För att minska spridningen av coronaviruset har Finland beslutat begränsa gränstrafiken. På grund av undantagsförhållandena har många lantbruksföretag och trädgårdsodlingar blivit utan säsongsarbetskraft.

Jordbruket och trädgårdsodlingen och skötseln av produktionsdjur hör för närvarande till de mest kritiska driftsinriktningarna som behöver säsongsarbetskraft. Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 25 mars en gemensam tjänstemannaarbetsgrupp för ministerierna för att utreda möjligheterna till inresa för arbetstagare inom kritiska branscher i dessa exceptionella tider med coronaviruset.

Jord- och skogsbruksministeriet och Försörjningsberedskapscentralen har på uppdrag av arbetsgruppen fastställt de produktionsinriktningar och -faser som med tanke försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är de mest kritiska och som behöver säsongsarbetskraft genast när vegetationsperioden börjar. Samtidigt har man också bedömt mängden utländsk arbetskraft som ska kunna tillåtas resa till Finland för att de nödvändiga vårarbetena inom primärproduktionen ska kunna utföras.

Bedömningen bygger på en enkät som producentorganisationerna nyligen gjort om behovet av säsongsarbetskraft, statistik från tidigare år samt på olika experters synpunkter på de funktioner som är viktiga för försörjningsberedskapen.

De mest kritiska och brådskande arbetena finns inom jordbruket och trädgårdsodlingen samt skötseln av produktionsdjur som under de närmaste dagarna kommer att behöva yrkeskunnig arbetskraft. Primärproduktionen är särskilt viktig med tanke på vår försörjningsberedskap eftersom när coronaviruset fortsätter att sprida sig kan vi inte vara säkra på att vi kan importera jordbruks- och trädgårdsprodukter normalt.

Eftersom i synnerhet trädgårdsodlingen under de senaste åren i huvudsak har anlitat utländsk säsongsarbetskraft, har det rådande läget orsakat stor osäkerhet på gårdarna.

Produktionsgrenar och arbetsfaser som bedömts vara kritiska med tanke på försörjningsberedskapen:

  • husdjursproduktion: arbeten som är nödvändiga med tanke på djurskyddet och djurens välbefinnande 
  • produktion av jordbruksgrödor: nödvändiga vårarbeten
  • grönsaksodling på friland: tidiga arbeten såsom sådd, särskilt grönsaker som ska lagras
  • plantproduktion: produktion av material för förnyelse av näringsväxter och växtbestånd
  • anläggande av bärplantager: en del av planteringsarbeten och arbeten vid tidig skötsel
  • kommersiellt fiske: arbetare ombord på trålare

Enligt jord- och skogsbruksministeriet och Försörjningsberedskapscentralen är det kritiska antalet utländska arbetare 1 500 personer. Antalet är cirka en tredjedel av det antal personer som normalt säsongarbetar i Finland under våren. För vårarbetena behövs det fortfarande också inhemsk arbetskraft.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tackar arbetsgruppen för snabbt arbete. Enligt ministern är det viktigt att det antal säsongarbetare som nu bedöms vara nödvändigt snabbt fås till Finland.

- Här har vi samarbetat tväradministrativt  för att de arbetare som är kritiska för försörjningsberedskapen ska få komma in i landet. Utöver detta söker vi metoder för att kunna sysselsätta de säsongsarbetare som redan befinner sig i landet. Vi gör allt vi kan för att primärproduktionen ska kunna fortsätta utan störningar. 

Arbetsgruppen som arbets- och näringsministeriet tillsatte har sett på de olika åtgärderna i prioritetsordning. Gruppen har analyserat mängden inhemsk och utländsk arbetskraft som anlitas inom de olika grenarna, tidpunkterna för när arbetet utförs under året samt den yrkeskompetens arbetet kräver. Tjänstemannaarbetsgruppen har till uppgift att komma med en gemensam syn på vad som är nödvändig pendeltrafik och annan trafik under undantagsförhållandena med tanke på försörjningsberedskapen och i begränsad utsträckning arbetsmarknadens funktion.

Nästa steg är att arbetsgruppen bedömer vilka som är de kritiska arbetena inom andra sektorer och hur man svarar på behovet av arbetskraft. Också primärproduktionens behov bedöms på längre sikt. Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter arbetet med att planera handlingssätt tillsammans med aktörerna inom sektorn.

Ministeriet, Försörjningsberedskapscentralen och gränsbevakningsmyndigheterna kommer inom kort att ge närmare anvisningar om handlingssätten som gäller vid rekrytering av säsongsarbetskraft samt gränspassage.

Ytterligare information:
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193, fornamn.efternamn@mmm.fi

Administration Jari Leppä Landsbygd Tuula Haatainen