Hoppa till innehåll
Media

Förberedelser för att få säsongarbetskraft från utlandet till kritiska sektorer inom primärproduktionen – företagarna svarar för charterflyg

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2020 21.11 | Publicerad på svenska 15.4.2020 kl. 13.35
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har till Gränsbevakningsväsendet ställt en förteckning över sådana arbetsuppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och fiske som är mest kritiska med tanke på försörjningsberedskapen och för vilka företagen behöver säsongarbetare. Gränsbevakningsväsendet beslutar om arbetstagarnas inresa.

Finland förbereder sig på att ta emot ca 1 500 säsongarbetare till arbetsuppgifter inom primärproduktionen. Personerna i fråga kommer att arbeta inom primärproduktionen, i synnerhet som arbetsledare och i andra specialuppgifter. Största delen av dessa arbetstagare behövs på gårdar med jordbruk och trädgårdsodling, men en liten del kommer också att sköta kritiska uppgifter inom skogs- och fiskerihushållningen.

Listan över säsongarbetare som behövs i Finland har utarbetats på basis av de uppgifter som fåtts från företag inom jordbruks-, skogs- och fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet kartlade företagens behov av arbetskraft genom en brådskande webbenkät som genomfördes den 7-9 april.

Merparten av de inkommande säsongarbetarna (två tredjedelar) förväntas komma från Ukraina. Arbetstagare kommer också från EU-länder, bland annat de baltiska länderna, Rumänien och Bulgarien.

Förteckningen som jord- och skogsbruksministeriet har sammanställt är en rekommendation som baserar sig både på de behov som företagen uppgett och viktiga försörjningsberedskapsaspekter.

Gränsbevakningsväsendet beslutar utifrån prövning från fall till fall om varje enskild arbetstagares inresa med stöd av regeringens beslut av den 6 april. Även de övriga gällande villkoren för inresa ska uppfyllas.

Gårdarna och företagen får e-post från ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet informerar snarast möjligt de företag som får kvotplatser för utländska säsongarbetare. Efter att ha fått e-post från ministeriet kan dessa gårdar och aktörer inom fiskeri- och skogsbruket inleda fortsatta förberedelser för att få arbetstagare till Finland.

På grund av coronaläget har staterna infört begränsningar för avlägsnande av landet. Det slutliga tillståndet att lämna landet ges alltid av den avsändande staten. De nationella processerna i säsongarbetarnas egna hemländer måste beaktas i processen.

Alla arbetstagare som anländer från utlandet hänvisas till en karantän på två veckor. Arbetsgivaren ansvarar för ordnandet av karantänlokaler och uppföljningen av arbetstagarnas hälsotillstånd. Arbetsgivaren ska också säkerställa att den som anländer till Finland direkt och tryggt förflyttar sig från gränsen till karantänlokalen.

Charterflyg planeras för säsongarbetare

För att säsongarbetare ska kunna fås till Finland ordnas vid behov charterflyg.

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK samordnar de flygningar som ordnas för säsongarbetare från Ukraina och ger vid behov ytterligare information i frågan. Företagare kan meddela sina behov av charterflyg i tjänsten Töitä Suomessa (arbete i Finland) som finns på adressen www.töitäsuomesta.fi (tillgänglig enbart på finska och engelska).

Om flyg ordnas, svarar företagarna som behöver säsongarbetskraft eller arbetstagarna som kommer till Finland för kostnaderna för dem.

Behovet av säsongarbetskraft på gårdar och inom skogsbruket är fortfarande stort. Kanslichef Jaana Husu-Kallio berättar att en grupp på 1 500 personer inte kan tillgodose alla behov, men underlättar situationen för många gårdar när det gäller att få erfaren arbetskraft.

”Det är klart att när vegetationsperioden framskrider kan denna grupp på 1 500 personer enbart sköta en del av vårarbetena. Aktörerna ska därmed också anlita inhemsk arbetskraft och utnyttja de arbetsförmedlingstjänster som specialiserat sig på detta. Också inhemska arbetstagare kan söka de lediga jobben”, säger Husu-Kallio.

Tillgången på inhemsk säsongarbetskraft främjas i samarbete mellan tjänsten www.töitäsuomesta.fi och arbets- och näringstjänsterna TE-palvelut. På båda webbplatserna kan man utannonsera arbetsplatser.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910, fornamn.efternamn@mmm.fi
Taina Vesanto, enhetschef, lantbruksråd, tfn 0295 162 405, fornamn.efternamn@mmm.fi
Janne Impiö, kommunikationsdirektör, tfn 050 3306065, fornamn.efternamn@mmm.fi

Webbplats: https://mmm.fi/korona

Utrikesministeriet:
Leena Liukkonen, biträdande avdelningschef för konsulära tjänster, tfn 0295 351 547, fornamn.efternamn@formin.fi

Gränsbevakningsväsendet:

För medborgare: 050 597 2255 (kl 8-16)
Anvisningar för gränsövergångstrafik
Vanliga frågor om gränspassage

Landsbygd Marinin hallitus Mat och jordbruk Skogar