Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i avträdelsestödet inom jordbruket under de närmaste åren

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2012 10.59
Pressmeddelande -

Systemet för avträdelsestöd inom jordbruket ska ändras i början av 2013 och 2014. Reformen av avträdelsestödet är en del av de sparåtgärder som inriktas på jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

En ändring av lagen om avträdelsestöd förbereds som bäst vid jord- och skogsbruksministeriet och ett propositionsutkast med de föreslagna ändringarna är just nu på remiss. Regeringen kommer att lämna sin slutliga proposition om ändringarna till riksdagen i höst.

Överlåtelse av tillskottsmark upphör 2013

En jordbrukare kan fortfarande få avträdelsestöd under 2012 genom att sälja gårdens åkrar som tillskottsmark till en annan jordbrukare. Enligt förslaget ska denna möjlighet slopas i början av 2013.

Vid överlåtelse av tillskottsmark är den nedre åldersgränsen för erhållande av avträdelsestöd 60 år. En ansökan om avträdelsestöd kan lämnas in och avträdelsen genomföras ett år innan den ordinarie åldern för avträdelse uppnås. Utbetalningen inleds dock tidigast när avträdaren fyllt 60 år. När förvärvaren är en nära släkting är åldersgränsen dock 59 år.

Tillskottsmarkens köpare ska vara en jordbrukare i närområdet som är under 50 år och har en gällande LFöPL-försäkring.

Avträdelsestöd kan fås utifrån överlåtelse av tillskottsmark om ansökan har lämnats till LPA, LPA:s ombud eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet före utgången av 2012.

Avträdaren ska alltid ansöka om ett förhandsbeslut om avträdelsestöd utifrån ett utkast till överlåtelsehandling. Det förhandsbeslut som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA ger gäller i 12 månader, och den slutliga avträdelsen ska ske under denna period.

Avträdelse genom generationsväxling fortsätter

Det är fortfarande möjligt under år 2013 för avträdaren att få avträdelsestöd redan i 56 års ålder, om förvärvaren är en nära släkting till avträdaren. Om jordbruket överlåts genom generationsväxling till en utomstående krävs att avträdaren har fyllt minst 60 år.

Enligt förslaget ska den nedre åldersgränsen för avträdaren höjas till 59 år, då jordbruket överlåts till en nära släkting. Höjningen av åldersgränsen föreslås gälla de ansökningar om avträdelsestöd som lämnas från och med den 1 januari 2014. Ingen höjning av åldersgränsen föreslås vid överlåtelse till utomstående.

Som en avträdelse av samma karaktär som generationsväxling skulle även betraktas en avträdelse där jordbrukets åkrar överlåts till en nära släkting som redan har börjat med gårdsbruk på en tidigare förvärvad gård och som i inledningsskedet beviljats startbidrag för unga jordbrukare.

Strängare krav på livskraft

Ett jordbruk som överlåts genom generationsväxling ska vara ekonomiskt livskraftig. Enligt förslag ska kravet på företagarens inkomster höjas till 15 000 euro om året. Till andra delar föreslås inga ändringar i de villkor som gäller förvärvaren.

Inom renhushållningen skulle avträdelsestödet vara oförändrat, dvs. avträdelsestöd kan fås i 56 års ålder.

Avträdelsestöd ska alltid sökas på förhand

Från början av 2013 skulle det vara möjligt att söka avträdelsestöd två år innan avträdaren uppnår den ordinarie åldern för avträdelse. Avträdare som överlåter sin gård till en nära släkting och fyller 54 år under 2013 (personer som fötts 1959 eller tidigare) skulle således redan kunna ansöka om avträdelsestöd. De som överlåter sin gård till främmande ska fylla 58 år under 2013.

LPA:s förhandsbeslut gäller i 12 månader. Under denna period ska den slutliga försäljningen av gården emellertid genomföras senast den 31 december 2014. Betalning av avträdelsestödet inleds tidigast då avträdaren når den nedre åldersgränsen.

Ytterligare information från JSM:
Esko Juvonen, jordbruksrådet, tfn 040 733 6218

Mer information om avträdelsestödet:
www.lpa.fi -> Pensionsskydd -> Avträdelsestöd