Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i bestämmelserna om ersättning för skador av hjortdjur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2009 8.49
Pressmeddelande -

Den nya viltskadelagen träder i kraft i dag den 1 december 2009. Bestämmelserna om ersättning för skador av vilt ändras så att självrisken på 250 euro som avdras från ersättningen, försvinner. Skadorna på odlingar, djur, lösöre, renar och skog kompenseras fullt ut om det sammanlagda värdet av skadorna som sökanden förorsakats under ett kalenderår är mer än 170 euro.Av statliga medel ersätts inte längre trafikskador vållade av hjortdjur och stora rovdjur eftersom den privata försäkringssektorn till fördelaktiga priser inom kombinerade försäkringar erbjuder försäkringsskydd som också täcker trafikskador som orsakats av hjortdjur. Personskadorna i trafiken ersätts däremot alltid genom den obligatoriska trafikförsäkringen.Grunderna för ersättning av skador på ren ändras också, dvs. en renkalv avsedd för avel eller en vuxen ren som dödats av ett stort rovdjur inte längre ersätts till det dubbla gängse värdet, utan till en och en halv gång det gängse värdet. För renkalvar som stora rovdjur dödar mellan kalvningen och renskiljningen ska däremot betalas en på kalkylerade grunder fastställd ersättning för försvunna kalvar. Ett nytt element är också den särskilda höjda ersättning som kan betalas till vissa renbeteslag i områden där stora rovdjur redan länge vållat exceptionellt stora skador.Genom den nya lagen skapas det också ett register över viltskador som gör det möjligt att på ett mer systematiskt sätt än tidigare samla in och registrera uppgifter om skador av det vilt som berörs av lagen.

Närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om omständigheter av teknisk natur ska föreskrivas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet eller föreskrift av Landsbygdsverket. Bestämmelsen i jaktlagen om ersättning för skador som orsakats av vilt ersätts av en hänvisning till den nya lagen.

Mer information på jord- och skogsbruksministeriet ges av:
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0400 238 505
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 62 29

Sirkka-Liisa Anttila