Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i gränsvärdena för kadmium i gödselämnen och krom i stålslagg

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2009 11.29
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har idag utfärdat ett direktiv, som innebär att den maximalt tillåtna mängden kadmium i gödselämnen ökar från 30 mg till 50 mg per kg fosfor. Genom ändringen återställs situationen till maximalhalten kadmium som tilläts genom det undantagsbeslut som EU:s kommission fattade för Finlands del 1995. Direktivet gäller gödselämnen med en fosforhalt på minst 2,2 procent. Samtidigt ändrades metoden för bestämning av mängden krom i stålslagg, så att i fortsättningen bestäms krommängden i stålslagg av sexvärt krom. I övriga gödselämnen bestäms krommängden fortfarande av bruttomängden krom.

Genom att höja gränsvärdet för kadmium strävar man efter att öka konkurrensen mellan oorganiska gödselämnen i Finland. Ändringen möjliggör användning av flera fosforhaltiga råvarukällor än vad som är möjligt just nu. Samtidigt underlättar det övervakningen av nationella gödselmedel och EU-gödselmedel, eftersom den tillåtna kadmiummängden i fortsättningen är densamma i båda fallen, det vill säga 50 mg Cd/kg fosfor. Inom EU har inget gemensamt gränsvärde angetts för kadmium, men kommissionen bereder ärendet.

Även den av jord- och skogsbruksministeriet ledda arbetsgruppen för framtidsöversikt inom gödselmedelssektorn förordade i januari en återställning av de nationella gödselämnenas kadmiumgränsvärde tillbaka till 50 mg kadmium per kg fosfor.

I Finland används stålslagg som kalkningsämne för reducering av markens surhetsgrad. Stålslaggen innehåller som en förorening den skadliga metallen krom, som enligt gjorda utredningar inte utgör någon fara för människor eller djur när den förekommer i trevärd form. I stålslaggen finns också sexvärt krom, som är farligt för människor, djur och miljö. Enligt undersökningar kan för låg kromhalt i växter medföra hälsoproblem.

Mängden sexvärt krom i stålslagg kan fastställas. Baserat på utredningar och fungerande metoder ändras jord- och skogsbruksministeriets direktiv, så att det tillåtna gränsvärdet sexvärt krom blir 2 mg Cr (VI+) per kg torrsubstans och detta ska anges i produktspecifikationen. För övriga gödselprodukter bestäms krommängden som bruttomängden krom och den tillåtna mängden är oförändrat 300 mg per kg torrsubstans.

Den sexvärda kromens gränsvärde är i fortsättningen densamma som i Tyskland. Inom EU har inget gemensamt gränsvärde angetts för krom, men kommissionen bereder ärendet. I praktiken används stålslagg som gödselämne endast i Finland och Tyskland.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksminsteriet:
lantbruksråd Kirsi Heinonen, tfn. (09) 160 54221, 040 504 0193
konsultativ tjänsteman Pirjo Salminen, tfn. (09) 160 54278

Sirkka-Liisa Anttila