Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet 2023–2024

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2023 15.41
Pressmeddelande

Vid årsskiftet 2023–2024 ändras priserna på Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd. Dessutom kommer bland annat den övre åldersgränsen för skyldigheten att betala fiskevårdsavgift att höjas till 69 år och lagen om fiske ändras så att fisk som tas som fångst i fortsättningen ska avlivas. Lagen om djurvälfärd ersätter djurskyddslagen och ändringar görs även i stödsystemen för skogssektorn. Därtill träder de kostnader som fastställts för 2024 för överföring av förvaltningen av ett husbolags aktiebok till Lantmäteriverket i kraft.

Den övre åldersgränsen för skyldigheten att betala fiskevårdsavgift höjs till 69 år
Den 1 januari 2024 träder en ändring av lagen om fiske i kraft, enligt vilken den övre åldersgränsen för skyldigheten att betala fiskevårdsavgift höjs från nuvarande 64 år till 69 år. Ändringen genomförs så att de som har fyllt 65 år senast den 31 december 2023 ska ha rätt att även i fortsättningen bedriva fiske utan den fiskevårdsavgift som ska betalas till staten.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Roni Selén, specialsakkunnig, tfn 0295 162 462, roni.selen(at)gov.fi

Fisk som tas som fångst ska i fortsättningen avlivas

I samband med stiftandet av lagen om djurvälfärd har man gjort en ändring i lagen om fiske, enligt vilken fisk som tas som fångst eller används som bete ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med en metod och teknik som lämpar sig för dess avlivning. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2024   Avlivningen av fångad fisk kan skjutas upp om förhållandena försvårar avlivningen, eller om fångsten förvaras i en sump, någon annan motsvarande anordning eller något annat motsvarande utrymme som lämpar sig för förvaring av fisk eller kräftor. Avlivningsskyldigheten gäller inte stora fångstmängder som fås på en gång. 

Kräftor ska avlivas med en metod som gör att de dör så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet: 
Roni Selén, specialsakkunnig, tfn 0295 162 462, roni.selen (at) gov.fi 
Irena Pirhonen, regeringssekreterare, tfn 0295 162 069, irena.pirhonen(at)gov.fi

Ändringar i priserna på Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd 

Vid årsskiftet träder en förordning av jord- och skogsbruksministeriet i kraft i vilken de avgifter som tas ut för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd 2024–2025 fastställs. Det stora antalet olika typer av tillstånd kommer att finnas kvar i enlighet med kundernas önskan. Avgifterna för jakttillstånd för småvilt och tillstånd för fritidsfiske har justerats med 13–33 procent för att uppnå kostnadsmotsvarighet. De intäkter som fås från Forststyrelsens tillstånd täcker de kostnader som produktionen av tillstånden medför. Förordningen påverkar inte kommunbornas fria jakträtt.

Forststyrelsens pressmeddelande den 12 december 2023 (på finska)

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet: 
Vilppu Talvitie, regeringsråd, vilppu.talvitie(at)gov.fi, tfn 0295 162 417 

Ändringar i bestämmelserna om Lantmäteriverkets avgifter 

Vid årsskiftet träder avgiftsförordningarna om fastighetsförrättningsavgift och Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp för 2024 i kraft. Storleken på de avgifter som tas ut för Lantmäteriverkets offentligrättsliga prestationer ska motsvara beloppet av de kostnader som prestationen orsakar Lantmäteriverket (självkostnadsvärde). Avgifterna har justerats genom förordningar för att uppnå kostnadstäckning.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning som gäller Lantmäteriverkets avgifter innehåller bestämmelser om de avgifter som tas ut för den nya avgiftsbelagda prestationen överföring av förvaltningen av ett husbolags aktiebok till Lantmäteriverket, eftersom denna prestation upphör att vara avgiftsfri efter utgången av 2023. Om ett husbolag överför förvaltningen av aktieboken till Lantmäteriverket via den elektroniska tjänsten, tas det ut en avgift på 101 € för överföringen. Om överföringen av förvaltningen av aktieboken görs av Lantmäteriverket, tas det ut en avgift som bestäms enligt den arbetstid som använts för att utföra överföringen (110 €/h).

Avgiftsförordningarna:

  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift år 2024 (1199/2023)
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp år 2024 (1200/2023).

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, leo.olkkonen(at)gov.fi, tfn 0295 162 300

Livsmedelsverkets priser på avgiftsbelagda prestationer höjs

Vid årsskiftet träder jord- och skogsbruksministeriets förordning i kraft, genom vilken det föreskrivs om de avgifter som tas ut för Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer och offentligrättsliga prestationer 2024. Största delen av prestationerna är desamma som 2023. Avgifterna höjs på grund av deras underskott och ökade kostnader. Förordningen innehåller också vissa nya prestationer som har prissatts enligt kostnaderna.

Ytterligare information:
lantbruksråd Esa Hiiva, , tfn 0295 162 265, esa.hiiva (at) gov.fi

Ny lag om djurvälfärd och kompletterande förordningar träder i kraft 

Lagen om djurvälfärd ersätter djurskyddslagen och träder i kraft den 1 januari 2024. I lagen ingår bestämmelser om bland annat förbud mot båsladugårdar och grisningshäckar. De nya kraven på kontinuerlig tillgång till dricksvatten och användning av smärtlindring preciseras genom förordningar. Skyldigheten att låta kor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå ute förlängs. Den nya lagen medför också nya krav på till exempel marknadsföringen av hundar eller katter som bjuds ut till försäljning och på anmälningspliktig verksamhet. 

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande den 22 december 2023

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet: 
specialsakkunnig Tiina Pullola, tfn 029 516 2108, tiina.pullola@gov.fi

Systemet med stöd för beskogning upphör

En ändring av lagen om temporärt stöd för beskogning träder i kraft vid årsskiftet. Ändringslagen innehåller bestämmelser om den övergångsperiod som hör samman med upphörandet av stödsystemet. Syftet är att i enlighet med regeringsprogrammet säkerställa att de utbetalningar som gäller tidigare beviljade stöd fortsätter. Syftet är också att beskogningsskyldigheten för stödmottagarna ska fortsätta under övergångsperioden. Stöd kan sökas fram till utgången av 2023 och stödansökningarna behandlas före utgången av juni 2024. 

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 350, kaisa.pirkola(at)gov.fi

Metka ersätter det nuvarande så kallade Kemera-stödsystemet

Det temporära incitamentsystemet för skogsbruket, även kallat Metka, träder i kraft den 1 januari 2024. Syftet med incitamentsystemet för skogsbruket är att främja ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar vård och användning av privata skogar. Incitamentsystemet innehåller följande stöd: stöd för vård av plantbestånd och ungskog, stöd för vitaliseringsgödsling, stöd för en plan för vård av torvmarksskog, stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, stöd för skogsbrukets vägnät, miljöstöd, stöd för vård av skogsnaturen och stöd för hyggesbränning. Stöd kan också beviljas för uppsamling av klenvirke som fällts i samband med vård av plantbestånd och ungskog. 

Stöd kan sökas från och med den 1 mars 2024 hos Finlands skogscentral. Vård av plantbestånd och ungskog kan inledas genast efter att lagen har trätt i kraft. När det gäller andra former av arbete ska markägaren invänta Finlands skogscentrals beslut före arbetet inleds.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Niina Riissanen, forstråd, tfn 0295 162 339, niina.riissanen(at)gov.fi

Livsmedelsverket har utsetts till behörig myndighet enligt förordningen om avskogningsfria produkter  

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett Livsmedelsverket till den behöriga nationella myndighet som avses i EU:s förordning om avskogningsfria produkter. Den behöriga myndigheten svarar för att de skyldigheter som följer av förordningen fullgörs. Det slutliga beslutet om den behöriga myndigheten fattas i samband med lagstiftningsprocessen i riksdagen under andra halvåret av 2024.
Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Viktor Harvio, specialsakkunnig, tfn 0295 162 040, viktor.harvio(at)gov.fi