Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av lagen om djursjukdomar stadfäst

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2008 12.03
Pressmeddelande -

Republikens President har idag den 12.6 stadfäst lagen om ändring av lagen om djursjukdomar. Ändringarna rör det hälsointyg som krävs för uppfödning av fisk, skaldjur och mollusker och för rensning av fisk samt praxis för sökande av ersättning vid allvarliga fall av djursjukdomar. Lagändringen träder i kraft den 1.8.2008.

Lagen om djursjukdomar ändrades så att yrkesutövare som bedriver uppfödning av fisk, skaldjur och mollusker i förväg skall ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos Livsmedelssäkerhetsverket (Evira). Ändringarna baserar sig på rådets direktiv 2006/88/EG om hälsokrav för vattenlevande djur. Tillstånd förutsätts i de fall när vattenlevande djur eller deras könsceller uppföds som människoföda, för försäljning eller för att överlåtas till förädling eller utplantering i havet eller vattendrag.

Tillstånd av Evira förutsätts även för renserier som rensar odlad fisk härstammande från områden som är avgränsade på grund av mycket smittosamma fisksjukdomar.

Lagen om djursjukdomar ändras dessutom så att den tidigare tidsfristen för ansökning av ersättning ur statens medel, ett år, förkortas till två månader gällande slakt av djur i syfte att bekämpa djursjukdomar och till sex månader för övriga ersättningar. Djur kan genom beslut av Evira beordras att avlivas exempelvis för att bekämpa mul- och klövsjuka eller fågelinfluensa. Genom ändringarna tryggas statens möjlighet att ansöka om stöd ur gemenskapens tillgångar för kostnader som hänför sig till bekämpning av djursjukdomar inom de i lagstiftningen stadgade tidsfristerna.

Mer information:

Tillstånd för vattenodlingsanläggningar: veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, tfn 09-160 53280, 040-356 7675, riitta.rahkonen@mmm.fi

Ersättningar: veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, tfn 09-160 52433,
kajsa.hakulin@mmm.fi