Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av skogslagen godkändes i riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2010 15.24
Pressmeddelande -

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om ändring av skogslagen. Syftet med ändringarna har varit att göra skogslagen förenlig med kraven i grundlagen och att förbättra skogsägarnas rättsskydd. Lagändringarna utgör det första skedet av de åtgärder som bl.a. syftar till att göra behandlingen av skogarna mångsidigare och som ger skogsägarna fler alternativ och mer beslutanderätt.

De lagändringar som nu godkändes träder i kraft i början av 2011. Ändringen av skogslagen förutsätter en förordning av statsrådet och en förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Beredningen av dessa förordningar fortsätter, och avsikten är att skicka förordningarna på remiss i augusti-september.

De ändringar som nu har godkänts preciserar tidsfristerna för anläggande av plantbestånd efter förnyelseavverkning av skog och definitionen av ett i ekonomiskt hänseende utvecklingsdugligt plantbestånd.Efter förnyelseavverkning ska man åstadkomma ett i ekonomiskt hänseende utvecklingsdugligt plantbestånd i området. Detta har åstadkommits då de utvecklingsdugliga trädens medellängd är 1,3 meter och deras utveckling inte är omedelbart hotad av annan vegetation. I fortsättningen är uppkomsten av ett utvecklingsdugligt plantbestånd således inte längre bunden till tiden utan till plantbeståndets genomsnittliga höjd.

Som tidsfrist för anläggande av ett plantbestånd fastställs avvikande från nuvarande praxis endast tiden från det att förnyelseavverkningen slutfördes. Åtgärderna för anläggande av plantbestånd ska slutföras inom tre år från det att förnyelseavverkningen avslutades.

På samma sätt som i dag ska plantbeståndet anläggas med trädslag som hör till Finlands naturliga flora och har ekonomiskt värde. Man har ansett det nödvändigt att komplettera förteckningen över dessa trädslag med hybridasp. Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om skogsodling av trädslag som inte hör till Finlands naturliga flora.

Jämfört med den gällande lagen innehåller lagändringen också ett omnämnande av det nationella skogsprogrammet och utarbetandet av det. Det regionala målprogrammet för skogsbruket har ändrats till ett regionalt skogsprogram enligt vedertagen praxis.

Jord- och skogsbruksministeriet har även inlett en mer omfattande omvärdering av skogsbehandlingsmetoderna i syfte att göra behandlingen av skogarna mångsidigare. Som en del av detta projekt har man bl.a. inlett en medborgardiskussion om ämnet på internet. Reformarbetet i syfte att uppnå de mål som nämns ovan fortsätter i sommar och i höst.

Närmare uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Juha Ojala, tfn 050 413 5515

Sirkka-Liisa Anttila