Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om understöd för investeringar i biogasanläggningar inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2010 9.43
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet startar denna vecka processen för ansökan om understöd för investeringar i biogasanläggningar. Understöd kan sökas av företag, kommuner och andra sammanslutningar. För år 2010 har reserverats fem miljoner euro som i huvudsak kommer att tilldelas under denna ansökningsomgång.

Syftet med understödet är att öka användningen av biomassa för produktion av energi. I synnerhet vill man se fler biogasanläggningar i områden där det finns mycket husdjur som ger miljöeffekter. Prioritet ges åt projekt som
• i huvudsak använder råvaror från jordbruk (stallgödsel, vegetabilisk biomassa) eller fiskeri
• startar snabbt efter att understödet har beviljats
• inte omfattas av systemet med inmatningstariff för el

Inom ramen för samma anslag kan understöd också beviljas för biogasanläggningar som kan höra till inmatningstariffsystemet, men ansluter sig inte till systemet. Under ansökningsprocessen tas också emot ansökningar som gäller 2011 års anslag. Understöd kan beviljas om 2011 års budgetproposition innehåller ett motsvarande anslag och om riksdagen antar propositionen.

Ansökan om understöd för investeringsprojekt måste lämnas in innan man anskaffar anläggningstillgångar eller inleder ett byggarbete som finansieras med understödet. Arbetet anses också ha inletts om man ingår ett slutgiltigt och bindande avtal om upphandling och entreprenad.

Det totala offentliga understödet är begränsat till 45 procent av projektets godtagbara kostnader. Understödet kan höjas med 10 procent när det gäller medelstora företag och med 20 procent när det gäller små företag. Ett mellanstort företag har under 250 anställda och årsomsättningen rör sig högst kring 50 miljoner euro eller balansomslutningen ligger högst kring 43 miljoner euro. Ett litet företag sysselsätter under 50 personer och årsomsättningen eller balansomslutningen är högst 10 miljoner euro.

De extra kostnader som orsakas jämfört med kostnaderna för en vanlig energiproduktionsanläggning med motsvarande kapacitet ger rätt till understöd.

Ansökningarna lämnas senast 30.6.2010 kl. 16.15 till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor under adress: Jord- och skogsbruksministeriet/PB 30, 00023 STATSRÅDET. Kuvertet ska märkas med ”Dnr 1459/39/2010 Biogasinvestering”.

Ansökningsblanketten och -anvisningen finns denna vecka på webbplatsen http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/maataloustuotanto/bioenergia/investointiavustus.html och kan också beställas från ministeriets expedition, tfn 09 160 53397.

Investeringsunderstödet gäller inte för enskilda lantgårdar. Information och anvisningar om andra stöd för investeringar i biogasanläggningar, inkl. stöden för enskilda gårdar, finns att få på lokala närings-, trafik- och miljöcentraler och på adressen http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus.html.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, tfn 09 160 52911, 040 861 7793