Hoppa till innehåll
Media

Anttila: Kommissionens meddelande ett bra underlag för förhandlingar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2010 13.30
Pressmeddelande -

EU-kommissionen gav i dag ett meddelande om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Enligt jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila ger meddelandet ett bra underlag för diskussioner och förhandlingar om det finska jordbrukets och den finska landsbygdens behov. "Meddelandet skapar en ram till fortsatt arbete. Kommissionen har beaktat det europeiska jordbrukets framtida utmaningar och de olika ländernas synpunkter på utveckling av politiken. I detta arbete har kommissionen lyckats bra", konstaterar minister Anttila.

"Under sitt besök i Finland i somras framhävde EU:s jordbrukskommissionär Ciolos att CAP-reformen måste ta hänsyn till 27 medlemsländers behov, även de nordliga och avlägsna områdenas behov, eftersom livsmedelsproduktion behövs överallt i EU. Denna åsikt kommer nu fram i kommissionens meddelande. För Finland, som är världens nordligaste jordbruksland med svåra produktionsförhållanden, är kommissionärens syn på saken mycket välkommen", poängterar Anttila.

De frågor som enligt minister Anttila är viktiga för Finland handlar om att bevara hela delfinansieringen av kompensationsbidraget för mindre gynnade områden, utveckla jordbrukets miljöstöd samt att fortsätta systemet med produktionskopplade stöd som EU finansierar fullt ut. Vidare ska det vara möjligt att förenkla stödsystemen betydligt.

"Eftersom meddelandet inte går in på detaljer, är det omöjligt att säga vilka länder som eventuellt kommer att få mer stödpengar, vilka som förlorar. Frågan diskuteras närmare i förhandlingarna", påminner Anttila.

Kommissionen har också tankar om en grönare jordbrukspolitik. Politiken ska fortfarande bygga på två s.k. pelare. Den första pelarens stöd, dvs. direktstöd som EU finansierar fullt ut, ska fördelas jämnare mellan medlemsländerna. Enligt Anttila var denna fråga en av de svåraste frågorna under förhandlingarna. "Finlands stöd ligger nära EU-medeltalet så att för Finland är detta inte så problematiskt. Man kan dock inte gå in för ett enhetligt stöd i hela EU eftersom kostnadsnivån varierar starkt i olika länder".

När det gäller den andra pelarens stöd, dvs. stöden för utveckling av landsbygden, ligger fokusen på att främja konkurrenskraften, innovationerna och miljöskyddet samt att bekämpa klimatförändringen och stödja en hållbar användning av naturresurserna. Enligt kommissionen ska åtgärderna för utveckling av landsbygden vara bättre riktade och mer målmedvetna.

Kommissionen föreslår att dagens jordbrukspolitiska marknadsåtgärder bildar skyddsnät som svarar på den allt starkare fluktuationen på marknaden. Kommissionen tänker komma med förslag för att trygga en effektivare verksamhet på jordbruksmarknaden. Bland planerna märks bl.a. balansering av livsmedelskedjans obalanserade förhandlingsposition, utveckling av avtalsrelationerna och förbättringar av transparensen.

Genom att reformera jordbrukspolitiken vill kommissionen upprätthålla en livskraftig livsmedelsproduktion, en hållbar användning av naturresurser och balanserad regionutveckling. De viktigaste utmaningarna handlar om att trygga livsmedelsförsörjningen i EU och i hela världen, öka miljöskyddet, bromsa klimatförändringen och garantera sysselsättningen och den ekonomiska tryggheten i landsbygdsområdena.

På våren 2011 är det meningen att jordbruksministrarna meddelar sina slutsatser om meddelandet. I juli 2011 lägger kommissionen fram förslagen till lagstiftning. Rådet beslutar om förslagen tillsammans med Europaparlamentet genom medbeslutandeförfarande. Besluten om lagstiftningen fattas sannolikt sommaren 2012 - början av år 2013.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Minna-Mari Kaila, tfn 09 160 53323, 040 775 6060
överdirektör Heimo Hanhilahti, tfn 09 160 53311, 040 513 2120
lantbruksrådet Kari Valonen, tfn 09 160 52428, 040 751 8407

Sirkka-Liisa Anttila