Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med att reformera Finlands skogscentral fortsätter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2014 12.21
Pressmeddelande -

Enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral omstruktureras. Enheten tillhandahåller skogsägare och skogsorganisationer tjänster för vård och användning av skog. Regeringen överlämnade i dag en proposition om omstruktureringen till riksdagen. Den senaste reformen skedde år 2012 då de regionala skogscentralerna slogs samman till en landsomfattande organisation.

I fortsättningen ska verksamheten i enheten för offentliga tjänster bygga på landsomfattande processer i stället för regioner. Skogscentralen ska ha ett omfattande nätverk av serviceområden och serviceställen, vilket gör att tillgången till tjänster är tryggad.

De nya skogsråden på landskapsnivå ger landskapsperspektiv på skogscentralens verksamhet och förbättrar det regionala samarbetet inom skogsbruket. Efter lagändringen sköter skogsråden uppgifter som nu hör till skogscentralens regiondelegationer och regionala skogsråd.

Skogscentralens kärnuppgifter förblir oförändrade. Centralens viktigaste uppgifter gäller att främja skogliga näringar, verkställa skogslagstiftning och att samla in, svara för och distribuera skogsdata. Lagändringen avses träda i kraft 1.1.2015.

Efter denna lagändring fortsätter reformarbetet genom att skogscentralens affärsenhet bolagiseras. Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter beredningen av bolagiseringen tillsammans med statsrådets kansli. Målet är att lagen om bolagisering börjar gälla vid ingången av år 2016.

Ytterligare information:
avdelningschef Juha Ojala, tfn 0295 162 415
forstrådet Marja Kokkonen, tfn 0295 162 444