Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen för beredning av en fond för salmonellarisker hos svin har färdigställt sin rapport – en operativ arbetsgrupp fortsätter arbetet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2024 13.55
Pressmeddelande

Arbetsgruppen för beredning av en fond för salmonellarisker hos svin tillsattes den 29 augusti 2023 av jord- och skogsbruksministeriet. Arbetsgruppen har nu färdigställt sin rapport.

Arbetsgruppens uppgift var att bereda en modell för riskhantering genom vilken svinsektorns skadeskydd mot salmonella ordnas via en fond utanför statsbudgeten. Förslaget är att det till fonden ska samlas in avgifter av skattenatur från svinproducenterna, och att det ur fonden ersätts kostnader och förluster orsakade av salmonellautbrott på svingårdarna. Arbetsgruppen hade till uppgift att utreda vilka de praktiska förutsättningarna är för att verkställa en fond för att ersätta de saneringskostnader, produktionsförluster och andra förluster som salmonellasmitta orsakar på svingårdar. 
Utöver en fond utanför statsbudgeten beslutade arbetsgruppen också att utreda och bedöma även andra möjliga alternativ för riskhantering, särskilt lösningar som grundar sig på försäkringar eller en kombination av försäkringar och en fond. Enligt arbetsgruppens bedömning verkar en modell med en fond utanför statsbudgeten vara den mest effektiva, men för att klargöra detaljerna kring detta krävs det mera arbete. Arbetsgruppen föreslog att en operativ arbetsgrupp ska inrättas för det fortsatta arbetet. 
Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 21 februari 2024 en operativ arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till ersättningar från fonden och möjliga ersättningstak, fördelningen av avgifter mellan olika aktörer, ett system för indrivning av avgifter, förvaltningen av fonden samt storleken på startkapitalet. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 16 september 2024. 
Salmonella är en sjukdom som smittar mellan djur och människor, det vill säga en zoonos, som i Finland enligt lag ska bekämpas hos vissa djur, främst på grund av folkhälsoskäl. Salmonella utgör en av de största ekonomiska riskerna för svinhållningen, eftersom man ofta måste avliva alla svin och därtill rengöra och desinficera djurhållningsplatserna, vilket medför betydande kostnader och skador.
Salmonellaläget i Finland har i regel varit mycket bra, men på svingårdarna har situationen försvårats. Hanteringen av sjukdomsriskerna kompliceras av att svinhusen nuförtiden är stora och den ekonomiska risken ökat.

Arbetsgruppens rapport på ministeriets webbplats. (på finska)

Mer information:

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 361, fornamn.efternamn@gov.fi
 

Mat och jordbruk