Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen utreder fortsatt boskapsskötsel i Sukeva

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2007 12.31
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat tillsätta en arbetsgrupp som har i uppdrag att leta fram en lösning på frågan om hur den boskapsskötsel som bedrivs vid den öppna anstalten inom Sukeva fängelse skall kunna fortgå. Fängelselägenheten har utgjort en genbank för den östfinska boskapen. Inom fångvårdsorganisationen finns det planer på att lägga ned verksamheten vid den öppna fängelseavdelningen i Sukeva. En nedläggning skulle äventyra genbanksverksamheten och arbetet för skydd av den östfinska boskapen.

Den östfinska boskapen är en av de allra mest hotade ursprungsraserna. På grund av rasens ansenliga internationella skyddsvärde bär vi ett särskilt nationellt ansvar för bevarande av den. Förutom att det genetiska arvet behöver skyddas utgör den östfinska boskapen en levande del av det nationella kulturarvet, det nationella minnet och jordbrukets historia. Bevarandet av lantrasernas gener går tillbaka på Finlands nationella genresursprogram för djur, vilket internationella konventioner förpliktar oss att följa.

Eftersom den östfinska boskapen är hotad och bär på ett värdefullt genetiskt arv har det för den utarbetats ett särskilt bevarandeprogram, där Sukeva fängelselägenhet har spelat en central roll i hela 21 år. På gården hålls just nu över 100 djur av östfinsk ras. Dessutom finns det omkring 15 mjölkkor av västfinsk ras i fängelselägenhetens ladugård. Den västfinska boskapen är en annan av lantraserna i Finland.

På Sukeva fängelselägenhet har det utförts långvarigt arbete i Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis (MTT) regi för att bevara lantraskornas genetiska arv. Genbevarandet är ett inslag i jordbruket på fängelselägenheterna, vilket i sin tur är ett led i den arbetsverksamhet som ordnas för fångarna.

Arbetsgruppen leds av överinspektör Tuula Pehu från jord- och skogsbruksministeriet.
De övriga medlemmarna är konsulterande tjänstemannen Eeva Virkkunen från justitieministeriet, överinspektör Eila Lempiäinen från Brottspåföljdsverket, direktör Heikki Kokkonen från Östra Finlands regionfängelse, förvaltaren Paavo Eskelinen från Iskola fängelsegård, förvaltaren Reijo Virkkunen från Pelso fängelsegård, överinspektör Marjatta Kemppainen-Mäkelä från jord- och skogsbruksministeriet, budgetrådet Kati Suihkonen från finansministeriet, överinspektör Tapio Heikkilä från miljöministeriet, undervisningsrådet Susanna Tauriainen från utbildningsstyrelsen och professor Asko Mäki-Tanila från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi. Specialforskaren Juha Kantanen från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi arbetar som sekreterare för arbetsgruppen.

Arbetsgruppens mandattid löper ut vid utgången av år 2007. De slutliga besluten om placeringsplatsen för lantrasboskapen tas utifrån arbetsgruppens förslag.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 53323, 050 521 3305
överinspektör Tuula Pehu, tfn 09-160 52839, 040 724 6132