Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen vill centralisera småslakteriernas köttbesiktning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2010 10.42
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp föreslår att småslakteriernas köttbesiktning delegeras från kommuner till staten. Arbetsgruppen överlämnade i dag sin rapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Arbetsgruppen har studerat olika alternativ för att organisera köttbesiktningen. I dag ligger ansvaret för dessa uppgifter hos kommuner. En centraliserad köttbesiktning är enligt arbetsgruppen den bästa lösningen för att förbättra och harmonisera tillsyns- och köttbesiktningskvaliteten. Enligt förslaget ska köttbesiktningsuppgifterna delegeras från kommuner till staten, dvs. antingen till ett av regionförvaltningsverken eller till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Arbetsgruppen har också studerat möjligheterna till att införa rimligare och enhetligare köttbesiktningsavgifter. För tillfället varierar avgifterna stort beroende på etableringskommunen. Arbetsgruppen föreslår att småslakteriernas köttbesiktning ska få statligt stöd. Behovet av stöd är ca 500 000 euro/år. Gruppen har jämfört olika subventionsmodeller. Ett eventuellt statligt stöd är enklast att ordna i en centraliserad organisation.

Rapporten beskriver den gällande köttbesiktningslagstiftningen, -organisationen och -avgifterna. Läget i Finland har också jämförts med läget i andra länder.

I Sverige har staten beviljat stöd för köttbesiktningsavgiften under en övergångsperiod på tre år. Perioden löper ut i slutet av i år, fortsättningen är öppen. Stödet har fastställts enligt följande: antalet djurenheter under 100 > endast en EU-minimiavgift, antalet djurenheter 101-1 000 > dubbel minimiavgift, över 1 000 djurenheter > inget stöd.

Veli-Mikko Niemi som är direktör för enheten för livsmedelssäkerhet vid jord- och skogsbruksministeriet, har arbetat som gruppens ordförande. I gruppen hörde också företrädare för finansministeriet, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finlands kommunförbund, MTK, Evira och köttindustriföretag. Finansministeriets företrädare anmälde avvikande argument till rapporten.

Arbetsgruppens arbete bygger på utredare Marjatta Rahkios rapport om behoven att utveckla köttbesiktningen 2009.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Veli-Mikko Niemi, direktör för enheten för livsmedelssäkerhet, tfn 09 160 52211, 050 367 1039