Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen vill se färre översvämningsrisker

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2009 11.00
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för översvämningsrisker föreslår en lag om hanteringen av riskerna för översvämningar. Genom lagen vill man minska riskerna, förebygga och mildra skadorna från och öka beredskapen inför översvämningar. Arbetsgruppen överlämnade i dag rapporten till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Genom lagen sätter man i kraft EU:s översvämningsdirektiv i Finland. Lagen ska gälla översvämningar i vattendrag och hav samt översvämningar vid störtregn i tätorter. Hanteringen av risker ska harmoniseras med den övriga förvaltningen av vattenområdet och planeringen av områdets användning. Även landskapsprogrammens mål om områdesutveckling ska beaktas i planerna.

Hanteringen av översvämningsrisker innebär bedömning av riskerna och områdena med risk för översvämning, utarbetande av kartor över områden med fara och risk för översvämning samt utredning av åtgärder. Berörda aktörer ska vara med i alla planeringsfaserna. Landskapsförbundet kan leda myndighetssamarbetet vid uppgörande av planerna.

Enligt arbetsgruppen ska närings-, trafik- och miljöcentralerna svara för hanteringen av riskerna för översvämning i vattendrag och hav. Vid planeringen tillämpas samma grunder i hela landet. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer områdena med påtaglig risk för översvämning, tillsätter samarbetsgrupperna och godkänner planerna om hanteringen av översvämningsrisker. Kommunerna ska ta hand om planerna för hanteringen av riskerna för översvämning vid störtregn.

Enligt arbetsgruppen ska systemet för ersättning av översvämningsskador utvecklas. Skadorna på byggnader och lösöre till följd av översvämningar i vattendrag och hav eller p.g.a. dagvatten ska ersättas i stor skala oberoende av typ av översvämning, på klara grunder och inom rimlig tid med tanke på skadelidande. Arbetsgruppen vill satsa på en mall där skadeförsäkringen kompenserar översvämningsskadorna på samma sätt när det gäller sakskador.

Klimatförändringen kommer förmodligen att medföra fler översvämningar i Finland. Det blir mer regn och snösmältning vintertid medan våröversvämningar är färre. Ett massivare vinterflöde i åar och ett ofullständigt bildat istäcke leder till större risk för översvämningar orsakade av issörja eller kravis. Översvämningar till följd av störtregn förväntas bli vanligare i medelstora och små vattendrag samt i tätorter.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
vattenförvaltningsdirektör Kai Kaatra, tfn 09-160 533 55, 040 593 2545
jurist Pekka Kemppainen, tfn 09-160 522 49

Sirkka-Liisa Anttila