Hoppa till innehåll
Media

Utvärdering: Minskad användning av näringsämnen landsbygdsprogrammets effektivaste klimatåtgärd

Utgivningsdatum 9.10.2019 14.12 | Publicerad på svenska 15.10.2019 kl. 11.31
Pressmeddelande

I programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 –2020 ingår åtgärder som begränsar växthusgasutsläppen från jordbruket och ökar upptaget av koldioxid från åkermark. Den nyligen färdigställda bedömningen av miljöåtgärderna visar att den effektivaste klimatåtgärden är minskad användning av näringsämnen.

Odling av fånggrödor är den effektivaste åtgärden för att motverka minskningen av kol i åkermark. Fånggrödor är nyttiga inte bara för miljön utan också för att öka åkermarkens struktur och skördenivå.

Trots åtgärderna har utsläppen av växthusgaser från jordbruket hållit sig på samma nivå under 2000-talet. De flesta utsläpp från jordbruket har minskat något under den pågående programperioden, men den ökade arealen torvåker omintetgör minskningarna.

"Jordbrukets största utsläppskälla är odlade torvmarker. Utsläpp av koldioxid och dikväveoxid från dessa marker utgör mer än hälften av jordbrukets utsläpp. Än så länge är antalet åtgärder som genomförts i torvmarker, såsom fleråriga miljövallar, dock litet", konstaterar forskningsprofessor Kristiina Regina vid Naturresursinstitutet.

Även rådgivningen och informationen kring temat, vilket landsbygdsprogrammet också har bidragit till, spelar en viktig roll.   

Åkrarnas koldioxidlager minskar ytterligare

Vid utvärderingen av landsbygdsprogrammets miljöåtgärder tillämpades Naturresursinstitutets landsomfattande undersökning om åkermarkens kemiska kvalitet som baserar sig på uppföljande information på över 600 objekt.

Resultaten av den omfattande uppföljningen visar att koldioxidhalterna i åkermark fortfarande minskar i hela landet. Koldioxidhalten har under flera årtionden sjunkit med en hastighet på cirka 0,4 procent. 

Även efterverkningarna av den skogsvegetation som tidigare växt på åkermarkerna förklarar den sjunkande trenden.

Naturresursinstitutet har studerat utfallet av landsbygdsprogrammets miljömål och bedömt programmets effekter i samband med utvärderingen av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 –2020.

Länk till utvärderingen: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/544713

Mängden kol i åkermark

Resultaten från den uppföljande undersökningen, Naturresursinstitutet https://stat.luke.fi/indikaattori/hiilen-m %C3% A4 %C3% A4r %C3%-peltomaassa    

Ytterligare information:

Kristiina Regina, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6474
Jaakko Heikkinen, Naturresursintitutet, tfn 029 532 6113, fornamn.efternamn@luonnonvarakeskus.fi

Anna Schulman, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162199,fornamn.efternamn@mmm.fi

EU och internationella frågor Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat