Hoppa till innehåll
Media

Begränsningar för industrin i fråga om bortskaffande av fiskavfall

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2022 15.42
Pressmeddelande

Republikens president har stadfäst en ändring av lagen om animaliska biprodukter. Genom ändringen begränsas möjligheten att genom nedgrävning i marken eller genom transport till avstjälpningsplats bortskaffa död fisk och fiskavfall från vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar som hanterar fisk. Bakgrunden till begränsningen är en anmärkning från Europeiska kommissionen, enligt vilken Finland i strid med EU-lagstiftningen har tillåtit att fiskbiprodukter utan begränsningar grävs ner i marken eller förs till avstjälpningsplatser.

Bortskaffande av fiskbiprodukter på de sätten är fortsättningsvis tillåtet i så kallade avlägsna områden, som definieras särskilt genom förordning, eller om mängden per vecka är liten. Bestämmelser om vilka de avlägsna områdena är utfärdas genom en förordning av jord- och skogsbruksministeriet som träder i kraft samtidigt som lagändringen. De nya begränsningarna gäller inte fiskbiprodukter från vild fisk inom primärproduktionen.

Genom lagändringen sätts också i kraft den möjlighet som tillåts genom en ändring i EU-lagstiftningen att använda kött-benmjöl som bränsle utan tillämpning av kraven i lagstiftningen om avfallsförbränning. De administrativa tvångsmedlen utökas med en administrativ påföljdsavgift som gör det snabbare och lättare att reagera på eventuella försummelser. Till lagen fogas också en bestämmelse om utredning av driftansvarigas tillförlitlighet. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:
Kirsti Huovinen, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 162 182, epost: kirsti.huovinen @ gov.fi 
Hannu Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 478, epost: hannu.miettinen @ gov.fi
 

EU och internationella frågor Fiskar