Hoppa till innehåll
Media

Dammsäkerhetslagen ses över

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2008 12.13
Pressmeddelande -

Dammsäkerhetslagen ska revideras enligt en proposition som lämnas imorgon. Målet är att garantera dammarnas säkerhet genom att göra regleringen av dammsäkerheten klarare och logiskare. Lagändringen skulle träda i kraft så snart som möjligt. Republikens president väntas avlåta regeringens proposition om en ny dammsäkerhetslag till riksdagen imorgon fredag den 5 december.

Den nya dammsäkerhetslagen skulle bland annat innehålla bestämmelser rörande planering, byggnad, underhåll och användning av dammar, beredskap för olyckor och övervakning av dammsäkerheten. Propositionen skulle även förbättra samklangen mellan dammsäkerhetslagen och den övriga lagstiftningen och klarlägga ansvaren när det gäller olycksberedskap och olyckor.

Propositionen skulle inte innebära några förändringar i de myndighetsuppgifter som rör dammsäkerheten, utom när det gäller ovan jord belägna dammar som hänger samman med gruvdrift. De regionala miljöcentralerna skulle fungera som övervakningsmyndigheter, liksom hittills. Det är meningen att övervakningen av dammsäkerheten ska koncentreras till några av de regionala miljöcentralerna.

Övervakningen av dammsäkerheten för ovan jord belägna gruvdammar skulle enligt propositionen överföras från Säkerhetsteknikcentralen till de regionala miljöcentralerna. Detta skulle varken öka myndigheternas arbetsmängd eller höja antalet myndigheter som övervakar gruvorna eftersom de regionala miljöcentralerna redan idag övervakar iakttagandet av miljöskyddslagen och vattenlagen vid gruvorna.

Lagpropositionen innehåller även ett förslag om inrättande av ett datasystem där man skulle registrera alla dammar som omfattas av tillämpningsområdet för dammsäkerhetslagen. Datasystemet skulle tas fram och förvaltas av miljöförvaltningen med tillvaratagande av det befintliga datasystemet PATO.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Leena Westerholm, vattenöverinspektör. Tfn (09) 160 52216
Elma Solonen, äldre regeringssekreterare. Tfn (09) 52709