Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för genetiska resurser vill få mer medel för genresursprogrammen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2008 10.52
Pressmeddelande -

Delegationen för genetiska resurser överlämnade i dag en appell om bevarandet av de genetiska resurserna inom jord- och skogsbruket till minister Sirkka-Liisa Anttila. Delegationen anser att för att man ska kunna bevara och nyttja de genetiska resurserna på ett effektivt sätt behöver de nationella programmen mer resurser.

Genresursarbetet måste tillförsäkras tillräckliga resurser för att tillgången till genetiska resurser ska vara tryggad med tanke på livsmedelsförsörjningen, försörjningsberedskapen och utvecklingen av näringar baserade på naturresurser. Enligt appellen står arbetet med att bevara jord- och skogsbrukets genetiska resurser inför stora utmaningar eftersom de offentliga medlen för genresurssamlingarna på genbanker har minskat till följd av statens produktivitetsprogram. Enligt delegationens appell ska bevarandet och nyttjandet av genetiska resurser inom växtförädlingen och djuraveln fortsatt vara viktiga när det gäller strategiska val kring utveckling av jordbruksproduktionen och skogsodlingen.

På grund av klimatförändringen genomgår miljön och de förutsättningar som miljön ger för utveckling av jord- och skogsbruket, snabba förändringar just nu. Anpassningen till föränderliga förhållanden kräver tillräcklig genetisk variation och olika egenskaper som vid behov kan utnyttjas genom växtförädlingens och djuravelns metoder.

Internationellt har bevarandet och nyttjandet av genetiska resurser under de senaste åren fått en alldeles ny tyngd. Enligt delegationen gäller detta dock inte på det nationella planet. I praktiken syns detta i genresursarbetets knappa resurser. Medlen för genresurssamlingarna för såväl växer som djur är otillräckliga för att man ska kunna utöka och sköta samlingarna och ta nya arter med i systemet.

Delegationen för genetiska resurser som sorterar under jord- och skogsbruksministeriet övervakar tillämpningen av de nationella programmen om genetiska resurser inom jord- och skogsbruket. Genomförandet av genresursprogrammen som gäller växter och djur koordineras av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT och programmet som rör genresurserna hos skogsträd av Skogsforskningsinstitutet Metla.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Tuula Pehu, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52839
specialforskaren Merja Veteläinen, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, tfn 03-4188 3683
professor Asko Mäki-Tanila, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, tfn 03- 4188 3601
äldre forskaren Mari Rusanen, Skogsforskningsinstitutet, tfn 010 2112568