Hoppa till innehåll
Media

Den finländska maten och de förnybara råvarorna erbjuder hållbart välmående

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2014 14.17
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår anslag på sammanlagt 2 649 miljoner euro för sin huvudtitel för år 2015. Minskningen från den ordinarie budgeten för 2014 är sammanlagt 10 miljoner euro. Ministeriet har som mål att förstärka livskraften på landsbygden, främja lantbrukets struktur- och produktivitetsutveckling och skapa förutsättningar för bioekonomin i Finland. Dessutom strävar ministeriet efter att utveckla verksamhetsförutsättningarna för livsmedelsproduktionen och säkerställa den hållbara användningen av förnybara naturtillgångar och hanteringen av riskerna i anslutning till dem. Även det viktiga arbetet för att säkerställa livsmedelssäkerheten fortsätter.

Antalet organisationer på jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde minskar med så gott som hälften under det närmaste året. Den nya Naturresurscentralen inleder sin verksamhet i början av 2015, varvid även uppgifterna för Geodetiska institutet och huvuddelen av uppgifterna för Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike överförs till Lantmäteriverket.

Den nya fondperioden och besparingarna påverkar anslagen
Förslaget för 2015 beaktar att åtgärderna för EU:s fondperiod 2014–2020 inleds och att programperioden 2007–2013 slutförs. Verkställandet av åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (landsbygdsprogrammet) och Europeiska havs- och fiskerifonden ökar anslaget totalt med nästan 100 miljoner euro.

Verkställandet av landsbygdsprogrammet påverkar också de uppskattade inkomsterna i budgetförslaget för 2015. Inkomsterna ökar sammanlagt med cirka 513 miljoner euro, dvs. med drygt 80 procent. Jord- och skogsbruksministeriets totala inkomster uppskattas uppgå till 1 131 miljoner euro år 2015.

Jämfört med budgetramen som fastställdes våren 2011 omfattar budgetförslaget för 2015 besparingar på 210 miljoner euro, av vilka nästan hälften inom jordbruket och livsmedelsekonomin. De ytterligare besparingar som regeringen fattat beslut om jämfört med budgeten för 2014 utgör 103 miljoner euro. Jord- och skogsbruksministeriet deltar för sin egen del i förverkligandet av regeringens strukturpolitiska program.

I budgetförslaget för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde för 2015 har gjorts strukturella ändringar i huvudtitelns siffror och moment. I den nya strukturen har åtgärderna och resurserna samlats i siffrorna på så sätt att de bättre beskriver förvaltningsområdets strategiska helheter.

Naturresurscentralen inleder sin verksamhet
För att förbättra forskningens effektivitet och verksamhetens produktivitet sammanslås Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet RKTL, Skogsforskningsinstitutet Metla och Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tikes uppgifter till Naturresurscentralen, som inleder sin verksamhet i början av 2015. Besparingsökningen utgör 5,8 miljoner euro (den totala besparingen är 12,6 miljoner euro).

Det nya utvecklingsprogrammet för landsbygden får fart
Målet är att förstärka livskraften och det mångsidiga företagandet på landsbygden och att främja lantbrukets struktur- och produktivitetsutveckling. Ett centralt redskap i detta arbete är programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Anslagsförslaget till landsbygdsutveckling är 408 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 41,1 miljoner euro. Ökningen beror främst på de nya åtgärder inom landsbygdsprogrammet som inleds 2015. Systemet för avträdelsestöd planeras fortsätta fram till slutet av 2018. Med avträdelsestödet främjas generationsväxlingar inom lantbruket och rennäringen. Besparingsökningen utgör 7,0 miljoner euro (den totala besparingen är 37,5 miljoner euro).

Verksamhetsförutsättningarna inom livsmedelsproduktionen förbättras
Målet inom jordbruket och livsmedelsekonomin är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för primärproduktionen och förädlingen av livsmedel, trygga människornas, djurens och växternas hälsa och främja djurens välbefinnande. Ett ytterligare mål är att öka ansvarsfullheten i matkedjan. Redskap som används för att uppnå detta är EU:s gemensamma jordbrukspolitik och den nationella stödpolitiken, forskning, rådgivning och tillsyn samt utveckling av samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn. Anslagsförslaget är 1 830 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 65,1 miljoner euro. Till minskningen bidrar särskilt de ökade besparingarna samt budgeteringen av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT:s driftskostnader som en del av Naturresurscentralen, som ska grundas. Anslagen för odlarstöd minskar med sammanlagt 10,7 miljoner euro. Anslagen omfattar även finansiering av verkställandet av landsbygdsprogrammet, vilket till sin del minskar det avdrag som riktas på denna politiksektor. Besparingsökningen utgör 63,0 miljoner euro (den totala besparingen är 98,5 miljoner euro).

Hållbar användning av naturresurserna
Målet med naturresursekonomin, som består av fiskerinäringen, vilthushållningen, skogsbruket, vattenhushållningen och de allmänna naturresursfrågorna, är att förnybara naturtillgångar vårdas och används hållbart och att riskerna i anslutning till dem hanteras. Genom förvaltningsåtgärder skapas förutsättningar för konkurrenskraftig affärsverksamhet som utnyttjar naturresurserna hållbart. Behoven inom användningen och skyddet av naturresurserna sammanpassas och mångsidiga möjligheter för användning av naturen för rekreation skapas.

Anslagsförslaget till naturresurshushållningen är 193 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 17,2 miljoner euro. Antalet projekt som får stöd av staten, såsom skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar, insamling av energivirke och vattenförsörjningsprojekt, minskar. Avsikten är att öka effektiviteten av de tillgängliga anslagen med ändringar i stödsystemen. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och Finlands Skogscentrals affärsenhet Otso bolagiseras från och med början av 2015. I anslagen beaktas ett behov av tilläggsfinansiering på 16,4 miljoner euro som orsakas av att Europeiska havs- och fiskerifondens åtgärdsprogram inleds. Besparingsökningen utgör 22,5 miljoner euro (den totala besparingen är 50,7 miljoner euro).

Forststyrelsens intäktsföring ökar
För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås fortsättningsvis ett anslag på 6 miljoner euro. Forststyrelsens intäktsföring ökar till 135 milj. euro. I intäktsföringen ingår ett tillägg på 15 miljoner euro från försäljning av fastighetskapitalet. Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag gällande Forststyrelsen har uppgjorts enligt gällande lagstiftning. De ändringar som lagstiftningen om omorganiseringen av Forststyrelsen som är under beredning förutsätter tas i beaktande senare.

Datalager öppnas, geoinformation koncentreras till Lantmäteriverket
Geodetiska institutets uppgifter och huvuddelen av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tikes uppgifter överförs i början av 2015 till Lantmäteriverket. IT-servicecentralen och geodatacentralen börjar som nya verksamhetsenheter vid Lantmäteriverket. Arbetet för att göra uppgifter i systemet för fastighetsdata och geodata tillgängliga fortsätter i enlighet med planerna. I systemet finns uppgifter om fastigheter och om terrängen, och det fungerar som grund för det privata markägandet och det nationella garantisystemet. Anslagsförslaget till lantmäteri och datalager är 58 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 3 miljoner euro. Besparingsökningen utgör 4,9 miljoner euro (den totala besparingen är 11,0 miljoner euro).

Närmare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
Statssekreterare Risto Artjoki, tfn 029516 2254
Specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 0295 16 2132