Hoppa till innehåll
Media

Den jordbrukspolitiska redogörelsen överlämnas till riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2005 12.28
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag godkänt den jordbrukspolitiska redogörelse som skall överlämnas till riksdagen. Redogörelsen innehåller en granskning på allmän nivå av förändringarna i jordbrukets internationella verksamhetsmiljö samt en beskrivning och bedömning av det finländska jordbrukets utveckling under de senaste åren. I redogörelsen stakas ut de ur nationell synvinkel centrala huvudmålen för jordbruket samt de åtgärder med vilka vi kan bemöta förestående utmaningar.

Målet är en effektiv livsmedelsproduktion som tar hänsyn till naturen och svarar mot konsumenternas förväntningar. Det är också viktigt att öka landsbygdens livskraft samt att skapa en sporrande, stabil och förutsägbar verksamhetsmiljö för jordbruksbefolkningen och hela livsmedelskedjan.

Vid beredningen av redogörelsen har särskild uppmärksamhet fästs på bioenergi. Finland är ett av de ledande länderna i EU när det gäller användningen av förnybara energiformer. Biomassa är ett beaktansvärt alternativ inom livsmedelsproduktionen, vilket också skall uppmärksammas i jordbrukspolitiken. Produktionen av bioenergi måste utvecklas långsiktigt och på ett ekonomiskt hållbart sätt. De egentliga riktlinjerna för bioenergin stakasut som ett led i arbetet med en nationell klimat- och energipolitisk strategi. Europeiska kommissionen håller som bäst på att utarbeta riktlinjer för bioenergi och biobränslen.

Enligt regeringen är livsmedelsproduktionens konkurrenskraft en sak som angår hela den finländska livsmedelskedjan. Sektorns aktörer bär ansvaret för att de kvalitetsfaktorer inom produktionen som i Finland betraktas som viktiga också syns i riktning mot konsumenterna. Sådana faktorer är bland annat renhet, djurhälsa och växtskydd, arbetsförhållanden och miljöfaktorer.

I sin redogörelse betonar regeringen också hanteringen av jordbrukets kostnadsutveckling. Om hela livsmedelskedjan samarbetar går det att sänka kostnaderna och öka marknadsintäkterna.

Ytterligare uppgifter:

statssekreterare Pekka Pesonen, tfn (09) 160 53323, 0400 664 840

biträdande avdelningschef Heimo Hanhilahti tfn (09) 160 54255, 040 513 2120

>> Statsrådets jordbrukspolitiska redogörelse