Hoppa till innehåll
Media

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar stärker riskhanteringen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2023 10.48
Pressmeddelande

Statsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2030 (NAP2030) godkändes i december 2022. Redogörelsen och dess bakgrundsrapporter har nu publicerats i statsrådets publikationsserie.

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar sträcker sig till 2030 och innehåller de centrala mål och åtgärder genom vilka Finland ska förbereda sig för och anpassa sig till ett förändrat klimat och dess konsekvenser.

Planen omfattar många olika aspekter av anpassning till och beredskap för klimatförändringarna inom olika samhällsområden, såsom den övergripande säkerheten, livsmedelstryggheten, infrastrukturen och den byggda miljön, naturresurserna och den biologiska mångfalden samt kulturarvet. I planen ingår också mål och åtgärder för att stärka hanteringen av riskerna för torka och beredskapen för negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för samordningen av det nationella anpassningsarbetet. Klimatförändringarnas konsekvenser och risker berör i stor utsträckning de flesta av samhällets olika delområden och ansvaret för anpassningsåtgärderna fördelas på alla ministerier och förvaltningsområden. För att man ska lyckas med anpassningsåtgärderna krävs ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. 

Aktuell granskning av riskfaktorer 

Den viktigaste bakgrundsutredningen till anpassningsplanen är den risk- och sårbarhetsgranskning som i enlighet med klimatlagen görs varannan valperiod i samband med uppdateringen av planen. Risk- och sårbarhetsgranskningen innehåller en aktuell översikt över de riskfaktorer som klimatförändringarna medför och de konsekvenser dessa riskfaktorer har för naturmiljön och olika samhällssektorer. I granskningen bedöms hur naturmiljön och olika sektorer påverkas och hur sårbara de är samt eventuella risker. Risk- och sårbarhetsgranskningen ger en god grund för både noggrannare riskbedömningar och planeringen av anpassningsåtgärder inom regioner, kommuner och olika sektorer.  

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar är en del av klimatpolitikens planeringssystem enligt klimatlagen (423/2022). Genomförandet av planen inleddes våren 2023.


Statsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2030

Risker och sårbarheter i anslutning till klimatförändringarna i Finland: Granskning som underlag för den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2030 (på finska)

Nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 (jord- och skogsbruksministeriets webbplats) 

Mer information: Kirsi Mäkinen, naturresursråd, tfn 029 516 2104