Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att dispensjakten på varg begränsas till högst 28 individer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2022 12.44
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har lagt fram ett förslag till förordning om jakt på varg utanför renskötselområdet. Förordningen begränsar Finlands viltcentrals behörighet att bevilja dispens för att fälla vargar. Från det största tillåtna antalet (28 individer) ska viltcentralen dra av andra dödade vargar som kommer till dess kännedom, såsom individer som avlivats av polisen och individer som dött i trafiken. Det är möjligt att lämna yttranden om förslaget fram till den 11 januari 2023.

I praktiken gäller den föreslagna begränsningen beviljandet av skade- och säkerhetsbaserade dispenser. Finlands viltcentral ska från det största tillåtna antalet dra av antalet vargar som efter att förordningen har trätt i kraft dödas på annat sätt och kommer till viltcentralens kännedom. I det ingår bland annat individer som avlivats på order av polisen och individer som dött i trafiken. 

Utanför renskötselområdet orsakar vargen skador i huvudsak på får och hundar. Vargar som regelbundet rör sig i närheten av bebyggelse väcker dessutom oro hos boende i det berörda området. I vissa fall har Finlands viltcentral förutom polisen beviljat dispens i sådana situationer. 
I förslaget till förordning tas det inte ställning till så kallad stamvårdande jakt, dvs. licensjakt, på varg. Riktlinjerna för eventuell stamvårdande jakt dras upp under våren i samband med att förvaltningsplanen för vargstammen uppdateras. 

Enligt Naturresursinstitutets bedömning bestod vargstammen i Finland av 290 individer i mars, och enligt institutets prognos bestod den med 90 procents sannolikhet av 367–482 individer i början av november. Vargstammen i Finland har vuxit utan avbrott sedan 2017. Tillväxten har varit i genomsnitt cirka 16 procent per år trots den årliga kända dödligheten. Det betyder att vargstammen kan fortsätta att växa, även om det beviljas dispens för att fälla högst 28 individer. Det antalet är cirka 10 procent av den nedre gränsen av bedömningen av populationens storlek i mars och 7,6 procent av den nedre gränsen av den prognostiserade populationsstorleken i november. 

Den föreslagna förordningen som begränsar Finlands viltcentrals behörighet gäller jaktsäsongen 2022–2023. Jord- och skogsbruksministeriet önskar nu få remissyttranden om förordningen. Yttranden kan lämnas fram till den 11 januari 2023. Begäran om remissyttranden finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (linkki). 

Mer information: 

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, +358 295 162 391, sami.niemi(at).gov.fi
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, +358 295 162 432, jussi.laanikari(at)gov.fi

Vilt