Hoppa till innehåll
Media

Det nationella skogsprogrammet 2015: Skogsbranschen en drivkraft för bioekonomin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2010 12.58
Pressmeddelande -

Uppdateringen av det nationella skogsprogrammet (KMO) har färdigställts. I det nya KMO 2015 ingår de nya skogspolitiska linjedragningarna, som behandlas i statsrådet som principbeslut i november–december efter remissrundan. Skogsrådet med bred bas som letts av jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila godkände förslaget till ett nytt nationellt skogsprogram på sitt möte 14.9.2010.

Det uppdaterade nationella skogsprogrammet, som spänner fram till 2015, lyfter skogsbranschen till drivkraft för den växande bioekonomin i vårt land. Med stöd av våra naturresurser och vårt kunnande är det möjligt att omvandla Finland till föregångare inom bioekonomin. Skogsbranschen, som reformeras i enlighet med KMO 2015, har många möjligheter i den snabba utveckling som pågår i den globala verksamhetsmiljön.

Enligt programmets utstakningar är skogspolitikens mål att stärka den affärsverksamhet som bygger på skogarna och öka värdet på produktionen inom skogssektorn. Nya, kundinriktade och långt förädlade produkter och tjänster förbättrar företagens konkurrensförmåga och lönsamhet och skapar förutsättningar för investeringar i Finland. I fortsättningen används trä och dess beståndsdelar allt mångsidigare exempelvis för produktion av bioenergi, kemikalier och läkemedel. Produkternas ekologiska effektivitet framhävs som konkurrensfaktor. Träbyggande och användningen av träprodukter främjas kraftigt. Affärsverksamheten som bygger på skogarna görs mångsidigare bl.a. genom att främja möjligheterna för utnyttjande av trä för energiproduktion, användning av naturprodukter och företagande inom skogstjänster.

Genom att sörja för ett lönsamt skogsbruk och för miljöfördelarna kan man skapa förutsättningar för utvecklingen av näringar och välfärd som bygger på skogarna. Användningen av inhemskt virke kan ökas betydligt från dagens nivå. Skogsbehandlingsmetoderna görs mångsidigare, så att de motsvarar skogsägarnas och skogsanvändningens behov. Att göra behandlingsmetoderna mångsidigare kommer att vara bland de viktigaste projekthelheterna under projektperioden.

Att stärka skogsnaturens mångfald kommer att vara ytterligare ett prioriterat område under den kommande programperioden. Man sköter om vattendragens och jordmånens tillstånd och ökar skogarnas välfärdseffekter.

I enlighet med KMO 2015 kommer man att inom skogsbranschen bilda ett nätverk av läroanstalter som har nära kontakter med näringslivet. Syftet är att fastställa utforma utbildningsprogrammens innehåll och styra antalet antagna studenter efter arbetslivet behov. Sektorforskningen betonar utveckling av näringslivet och bygger nätverk över branschgränserna. Koncentrationen av spetskompetens inom skogsbranschen kommer att ha en central roll i de strukturer som främjar bioekonomin.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Minna-Mari Kaila, tfn (09) 16053302, 040 5573681
avdelningschef Juha Ojala, tfn (09) 160 53350, 050 413 5515;
forstrådet, KMO:s generalsekreterare Marja Kokkonen, tfn (09) 160 52923, 040 524 6267

Det nationella skogsprogrammet på webben
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/kmo/ajankohtaista.html

Sirkka-Liisa Anttila