Hoppa till innehåll
Media

Manner-Suomen maaseutuohjelmaan kahden vuoden siirtymäkausi
EJFLU:s återhämtningsmedel bidrar till hållbar tillväxt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2020 12.03 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 15.52
Pressmeddelande
Maaseutu.fi-logo

Övervakningskommittén för programmet för utveckling av landsbygden (landsbygdsprogrammet) som sammanträdde den 1 december 2020 godkände enhälligt förslagen till programändringar. Ändringarna gäller åtgärderna under övergångsperioden, det vill säga åren 2021 – 2022, samt kanalisering av EU:s återhämtningsmedel till EJFLU:s åtgärder under samma tid.

Förslaget sänds till Europeiska kommissionen för behandling i januari 2021. Åtgärderna ger rätt till stöd efter att den nationella lagstiftningen och anvisningarna blir färdiga. 

Övervakningskommittén har till uppgift att följa upp hur landsbygdsprogrammet går framåt. 

Återhämtningsmedel anvisas främst för hållbar användning av naturresurser samt digitalisering 

EJFLU-medel ska användas för att finansiera jordbruks- och företagsinvesteringar, bredband och digitala projekt samt för att främja cirkulär ekonomi, produktionsdjurens välbefinnande och landsbygdens innovationsgrupper. 

Hörnstenarna för EU:s omfattande återhämtningspaket, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, ligger väl i linje med målen i det gällande landsbygdsprogrammet. EJFLU:s återhämtningsåtgärder fokuserar på hållbar användning av naturresurserna, digitalisering och socioekonomisk hållbarhet. 

De åtgärder som ska finansieras anvisas ur programmet för landsbygdsutveckling. Återhämtningsmedlen beaktas i finansieringen under övergångsperioden 2021 – 2022 och hela GJP-budgetperioden 2021 – 2027. Återhämtningsmedlen ska i enlighet med EU-förordningen användas för att effektivisera de programenliga åtgärderna under övergångsperioden 2021 – 2022.

"Vi här på jord- och skogsbruksministeriet ska se till att medlen används fullt ut under övergångsperioden utan att öka den administrativa bördan. Det är fint att vi nu kan ge mer stöd för åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande. Förhoppningsvis väcker till exempel incitamenten för fri grisning stort intresse, säger uppföljningskommitténs ordförande", kanslichef Jaana Husu-Kallio vid jord- och skogsbruksministeriet.

"Samtidigt går vi mot en ny budgetperiod som vi omsorgsfullt bereder tillsammans med intressegrupperna", fortsätter Jaana Husu-Kallio. 

EJFLU-åtgärderna ingår i ett större EU-återhämtningspaket som stödjer de coronadrabbade EU-länderna. Storleken på de medel som Finland kommer att få beräknas uppgå till 2,3 miljarder euro. EJFLU:s andel är knappa 210 miljoner euro.  

De programenliga åtgärderna fortsätter också 2021 – 2022

Under övergångsperioden fortsätter den pågående budgetperiodens åtgärder på normalt sätt, men medlen kommer från den nya periodens budget. Åtgärderna är alltså desamma som nu, men för finansieringen av dem används den nya budgetperiodens medel. EU:s övergångsförordning torde bli klar i december 2020. 

Mer information om EJFLU: 

Finland får stöd från Europeiska unionens jordbruksfond för landsbygdsutveckling (EJFLU) för utveckling av sina egna landsbygdsområden. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, dvs. landsbygdsprogrammet, har som mål att stödja tillväxt och utveckling och producera välfärd för hela Finland.  Ur programmets medel kan åren 2014–2020 beviljas över åtta miljarder euro för åtgärder som förbättrar miljöns tillstånd, främjar näringar och sysselsättning samt skapar möjligheter för fritidsaktiviteter och annan aktiv verksamhet på landsbygden. Mer information: landsbygd.fi. 

Ytterligare information:

programändringarna: Tiina Malm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 428, fornamn.efternamn@mmm.fi
medlen: Virva Terho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 141, fornamn.efternamn@mmm.fi  

Administration CAP27 EU och internationella frågor Landsbygd Mat och jordbruk Programperiod