Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om medicinsk behandling av djur revideras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2009 8.06
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningarna om medicinsk behandling av djur. Med de nya förordningarna uppdateras bestämmelserna så att de motsvarar den ändrade EG-lagstiftningen och nationella behov. Samtidigt förtydligas förordningarna som gäller aktörerna genom att placera bestämmelser som gäller olika frågor i separata förordningar. Livsmedelssäkerhetsverket och länsstyrelserna svarar för verkställandet av förordningen. Förordningarna trädde i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelserna om överlåtelse av läkemedel har ändrats så det blir tillåtet att överlåta smärtstillande medel som administreras som injektion till den som äger eller innehar djur. Därtill är det tillåtet att för framtida behandling överlåta läkemedel som ges djuret oralt eller för utvärtes bruk i syfte att bekämpa parasiter.

I fortsättningen ska veterinären med tanke på framtida sjukdomsfall rapportera om mediciner som har överlåtits till gårdar som anslutit sig till hälsovården i samband med den månadsanmälan som ges till länsstyrelsen. För överlåtelse av vaccin avsett för vaccinering av stora mängder djur förutsätts också att gården har anslutit sig till hälsovården. Eventuella övriga ändringar som gäller överlåtelse av läkemedel görs efter att den nya veterinärvårdslagen har gett djurhälsovården lagstadgade ramar. Förpliktelserna som gäller dokumentering och rapportering av användningen av läkemedel kommer att preciseras med en ändring av den utfärdade lagen.

Man strävar efter att förebygga ökningen av resistens mot mikrobläkemedel bland annat genom att förutsätta en diagnos bekräftad med laboratorieundersökningar innan mikrobläkemedel får användas, i synnerhet vid gruppmedicinering. Därtill har förteckningen över läkemedel som inte får ges till djur utökats med vissa mikrobläkemedel som är reserverade för vård av allvarliga infektioner hos människor.

Övriga ändringar i den gällande lagen är bland annat att överlåtelse av HCI-läkemedel är tillåtet vid vård av akut karaktär. Vad gäller bestämmelserna om förskrivning av läkemedel har de ändrats så att veterinären också får förskriva vaccin från apotek.

Vad gäller veterinärernas bokföring över läkemedel tillåts gemensam bokföring för veterinärer som utövar sitt yrke på en gemensam mottagning eller ett gemensamt verksamhetsområde.

Bestämmelserna om tillverkning av läkemedelsfoder har uppdaterats i enlighet med foderlagen som trädde i kraft i början av året.

Jord- och skogsbruksministeriets nya förordningar om medicinsk behandling av djur är: förordningen om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (djurmedicinförordningen), förordningen om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (förskrivningsförordningen), förordningen om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (förordningen om läkemedelsförbud), förordningen om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling (förordningen om veterinärernas medicinbokföring) samt förordningen om läkemedelsfoder (förordningen om läkemedelsfoder).

Mer information:
veterinärrådet Leena Räsänen, tlf 09–160 52 207 (förnamn.efternamn@mmm.fi)

Sirkka-Liisa Anttila