Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i livsmedelslagen under hösten

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2008 10.54
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag förslaget till ändringar i livsmedelslagen. Bekämpningen av matförgiftningar ska effektiviseras genom laboratoriernas och myndigheternas ökade samarbete. På samma gång ska t.ex. tillståndsprocessen i anslutning till näthandel av livsmedel preciseras. Republikens president har för avsikt att avlåta propositionen till riksdagen i morgon. Ändringarna träder i kraft i höst.

Lagen ändras med anledning av att vissa ändringar har gjorts i Europeiska gemenskapens lagstiftning samt på grund av de erfarenheter som företagare och livsmedelskontrollanter har från tillämpningen av livsmedelslagen. Den gällande lagen trädde i kraft i mars 2006.

Rörliga livsmedelslokaler, t.ex. försäljningsvagnar, ska i fortsättningen anmälas till tillsynsmyndigheter på de orter där vagnarna används. Tillståndskraven på virtuella lokaler, dvs. till exempel på livsmedelsföretagare inom näthandel, ska utvidgas. I fortsättningen krävs det däremot inget tillstånd för berikning av livsmedel.

Bestämmelserna om hygienkompetensintyg ska detaljeras. Livsmedelssäkerhetsverket Evira får rätt att återkalla hygienkompetensintyg beviljade på oriktiga grunder. När Evira godkänner kompetenstestare ska verket se till att de är jämnt fördelade över hela landet.

Bekämpningen av matförgiftningar ska intensifieras. De nationella referenslaboratorierna måste informera Evira och Folkhälsoinstitutet om vissa sjukdomsalstrare. Målet är att i synnerhet förbättra observation och bekämpning av epidemier som förekommer i geografiskt vidsträckta regioner.

Bestämmelserna om köttbesiktning preciseras så att beslutet om besiktning uppfyller formkraven för ett förvaltningsbeslut. I fortsättningen kan beslutet delges på elektronisk väg vilket kortar behandlingstiden för besluten.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, tfn 09-160 522 11,
050 367 10 39
veterinäröversinspektör Joanna Kurki, tfn 09-160 524 35, 0400 396 343