Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska arbeta fram metoder för skogsbehandling

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2010 9.29
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utöver de nuvarande metoderna utreda och studera nya metoder att behandla och vårda skog. Målet är att på ett bättre sätt än tidigare ta hänsyn till skogsägarnas önskemål kring en hållbar användning och förvaltning av skog. Behovet att på nytt se över skogsbehandlingsmetoderna bygger bl.a. på att skogsägarstrukturen och skogsägarnas mål och värderingar har förändrats.

Senast i slutet av år 2010 ska arbetsgruppen ha ett färdigt förslag om de viktigaste skogspolitiska riktlinjerna, målen och åtgärderna kring mångsidigare metoder att behandla skog. Utifrån förslaget ska man sedan fastställa och ta fram fortsatta åtgärder som hjälper att införa alternativa metoder. Utvecklingsarbetet kommer främst att röra skogsvårdsrekommendationer, skogsbruksrådgivning och -lagstiftning och fokusering av skogsforskningen.

Arbetet kommer att vara rätt så utmanande eftersom det finns många olika faktorer och mål som kanske står i strid med varandra men som måste beaktas vid diversifiering av skogsvårdsmetoderna. Avsikten är att såväl skogsägare som sådana skogsanvändare som inte äger skog, dvs. till exempel jägare och rekreationsanvändare, får sin röst hörd.

I samband med revideringen av skogslagen kom det fram att utöver dagens skogsvårdsmetoder ser man gärna alternativa metoder. I januari ordnades därför ett seminarium för skogsbranschens organisationer och intressentgrupper kring riktlinjerna för skogsvården. En allmän medborgardialog om dagens skogsvårdsmetoder och behovet av nya metoder pågick på webbplatsen dinasikt.fi i maj-juni 2010. Utgående från dessa erfarenheter kan man konstatera att en arbetsgrupp behövs.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Juha Ojala, tfn 050 413 55 15
skogsrådet Marja Hilska-Aaltonen, tfn 040 751 84 36
överinspektör Eija Vallius, tfn 040 775 95 58

Sirkka-Liisa Anttila