Hoppa till innehåll
Media

En av vargarna som kommit alltför nära människor vid gränsen mellan Norra Tavast

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2008 9.41
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har gett tillstånd att fälla en varg inom området Ikalis, Kuru och Parkano. Enligt tillståndet ska vargen dödas på gården eller i omedelbar närhet av den. Man ska också gärna undvika att skjuta alfavargen.

Inom byn Juhtimäki, Luhalahti, Riuttaskorpi och Aurejärvi har det under vintern rört sig ovanligt oskygga vargar. Det har gjorts flera vargobservationer i gårdar eller i närheten av dem.
Tillståndet som ministeriet beviljade ligger i linje med principerna i förvaltningsplanen för vargstammen i Finland som infördes 2006. Enligt planen utgör sådana individer som lärt sig att söka föda på gårdarna, som har blivit oskygga på grund av sjukdom eller annan omständighet eller som regelbundet rör sig nära bebyggelse de primära objekten för eliminering och reglering av vargstammen. Syftet med avvikelsen från bestämmelserna om fredning av varg är särskilt att hålla vargarna skygga och på avstånd från människor.

I Finland har vi ca 190-200 vargar. Enligt förvaltningsplanen hör Kuru-, Ikalis- och Parkanoområdet till den västra förvaltningsregionen med omkring 70-80 vargar. Under de senaste åren har stammen ökat avsevärt.

Vargstammen regleras och skadliga individer elimineras genom jakt som huvudsakligen bedrivs i enlighet med de licenser som den regionala viltmyndigheten beviljar viltvårdsdistriktet. I början av jaktsäsongen i år hade Norra Savolax, Södra Savolax, Kajanalands, Norra Karelens och Kymmenedalens viltvårdsdistrikt möjlighet att bevilja licens för jakt på sammanlagt 22 vargar. För att minska skador i renskötselområdet fick Kajanalands, Uleåborgs och Lapplands viltvårdsdistrikt bevilja totalt 16 licenser. I övriga delar av landet har viltvårdsdistrikten inte haft rätt att bevilja jaktlicenser utan i dessa fall har frågan avgjorts av jord- och skogsbruksministeriet.

Med stöd av de licenser och tillstånd som viltvårdsdistrikten och jord- och skogsbruksministeriet har beviljat har tills vidare fällts sammanlagt 26 vargar. Av dessa har 11 vargar eliminerats i renskötselområdet. Under jaktsäsongen 2006/2007 fälldes 38 vargar med jord- och skogsbruksministeriets, viltvårdsdistriktens och polisens tillstånd och licenser.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 09-160 522 83, 040 733 62 29
överinspektör Sami Niemi, tfn 09-160 533 74, 0400 238 505